szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Domex Construction sp. z o.o. sp. k. w upadłości

Nazwa:

Nieruchomości gruntowe, Krapkowice, Radawie; lokal niemieszkalny - Opole

Data:
2022-10-14 00:00
Sprzedawca:
Domex Construction sp. z o.o. sp. k. w upadłości
ul. Ligonia 6, 47-320 Gogolin
tel. 32 308 00 00
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Lokale
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI

DOMEX CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE
[KRS: 0000408894]

 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO DOMEX CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.
W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

 

Syndyk masy upadłości dłużnika Domex Construction sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Gogolinie ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 149/21 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [każdej z nieruchomości oddzielnie]:

 

 1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 63/22 położonej w miejscowości Krapkowice, Gmina Krapkowice, Powiat Krapkowicki, województwo Opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1S/00066671/2, za cenę nie niższą niż: 1 356 708,00 PLN + podatek VAT, o ile będzie należny w dacie dokonania transakcji.

 

Tryb składania ofert oraz termin ich rozpoznania:

 

 • oferty należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 14 października 2022 roku, do godz. 12:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8, IV. piętro, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – DOMEX– [KW: OP1S/00066671/2]”; w wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14 października 2022 roku o godz. 12:15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie.

 

 1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1098 raz 1101 położonej w miejscowości Radawie, gmina Zębowice, powiat Oleski, województwo Opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1L/00046460/8, za cenę nie niższą niż: 47 514,00 PLN + podatek VAT, o ile będzie należny w dacie dokonania transakcji.

 

Tryb składania ofert oraz termin ich rozpoznania:

 

 • oferty należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 14 października 2022 roku, do godz. 13:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8, IV. piętro, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – DOMEX– [KW: OP1L/00046460/8]”; w wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14 października 2022 roku o godz. 13:15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie.

 

 1. udziału w wysokości 2/42 w prawie własności stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego w postaci garażu- G2, położonego w miejscowości Opole, gmina Opole, powiat Miasto Opole, województwo opolskie przy ul. Księdza Bolesława Domańskiego 59A, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1O/00149829/8, z którym to lokalem związany jest udział w prawie własności gruntu i w prawie współwłasności wspólnych części budynków i ich urządzeń objętych księgą wieczystą KW nr OP1O/00137289/3 w wysokości 1804/10000, tj. udziału w wysokości 2/42 w ww. prawie odrębnej własności lokalu niemieszkalnego będącego garażem, z którym związane jest prawo wyłącznego korzystania z wewnętrznego miejsca postojowego nr 22, za cenę nie niższą niż: 8 766,00 PLN + podatek VAT, o ile będzie należny w dacie dokonania transakcji.

 

Tryb składania ofert oraz termin ich rozpoznania:

 

 • oferty należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 14 października 2022 roku, do godz. 14:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8, IV. piętro, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – DOMEX– [KW: OP1O/00149829/8]”; w wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14 października 2022 roku o godz. 14:15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie.

 

 1. udziału w wysokości 139/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0011 Krapkowice, działka gruntu nr 143, AM-8, o powierzchni 0,2263 ha, gminie Krapkowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1S/00052170/9, za cenę nie niższą niż: 621 750,00 PLN + podatek VAT, o ile będzie należny w dacie dokonania transakcji.

 

Tryb składania ofert oraz termin ich rozpoznania:

 

 • oferty należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 14 października 2022 roku, do godz. 15:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8, IV. piętro, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – DOMEX– [KW: OP1S/00052170/9]”; w wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14 października 2022 roku o godz. 15:15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie.

 

 

Charakterystyka ofert:

 

 1. przetargi odbędą się na zasadach określonych w Regulaminach przetargów pisemnych- ofertowych, nieograniczonych z dnia 05.09.2022 r.;
 2. pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej [www.domex.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 3. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 4. cena minimalna nieruchomości Upadłego [każdej oddzielnie], tj. 60% kwoty wynikającej z Operatu Szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę̨ majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej, biorąc za podstawę̨ wartość́ dla sprzedaży wymuszonej;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony przez Syndyka Masy Upadłości wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej za daną nieruchomość, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 62 8436 0003 0000 0026 9332 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A.]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przetargu; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości oferty wyższej, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej  (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o ustalonej przez Syndyka masy upadłości godzinie; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji zostało ustalone dla każdej nieruchomości oddzielnie w Regulaminach przetargów pisemnych- ofertowych, nieograniczonych z dnia 05.09.2022 r.;
 7. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 8. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 3 miesięcy od dnia wyboru oferenta;
 9. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

 

Wszelkich informacji na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

 

Postanowienia Sędziego Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, operaty szacunkowe nieruchomości oraz regulaminy przetargów wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: www.domex.kubiczekm.com

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Ks. Bolesława Domańskiego
Kod i miasto:
Krapkowice, Radawie, Opole
Województwo:
opolskie
Krapkowice2_Domex1
Krapkowice2_Domex2
KRAPKOWICEDOMEX1
KRAPKOWICEDOMEX2
KRAPKOWICEDOMEX3
OPOLEDOMEX1
OPOLEDOMEX2
OPOLEDOMEX3
RADAWIEDOMEX1
RADAWIEDOMEX2
RADAWIEDOMEX3
RADAWIEDOMEX4
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna