szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

POLDIM-MOSTY Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Grunty zabudowane zespołem budynków biurowo - magazynowych

Data:
2022-11-30 10:00
Sprzedawca:
POLDIM-MOSTY Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Nowy Świat 48, 41-706 Ruda Śląska
tel. 32 236 64 77
Cena wywoławcza
3 136 706,25 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

Syndyk masy upadłości POLDIM MOSTY Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na zakup nieruchomości stanowiących grunty zabudowane, za cenę nie niższą niż 75% ceny oszacowania tj. za kwotę nie mniej niż 3 136 706,25 zł, w skład których wchodzą:

 

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, dla której prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, księgi wieczyste o nr: KW GL1S/00012046/9 oraz KW GL1S/00043811/9.

W skład masy upadłości wchodzi m.in. nieruchomość gruntowa zabudowana zespołem budynków biurowo - magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- Nieruchomość gruntowa ( grupa KŚT- 0) usytuowana w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowy Świat 48 obręb - 0010 Halemba jednostka ewidencyjna: - 247201_ 1 M. Ruda Śląska składająca się z działek ewidencyjnych:

 • 3085/47, 3086/47, 3087/47, 3088/47, 3089/47, 3090/47, 3091/47, 3092/47, 3093/47, 3094/47, 3095/47, 3096/47, 3097/47, 3098/47, 3099/47, 3100/47, 3101/47, 3102/47, 3103/47, 3104/47, 3105/47, 3106/47, 3107/47, 3108/47, 3109/47 powierzchnia łączna 9 825,00 m2 - KW nr GL 1S/00012046/9,
 • 3607/50 ( droga) powierzchnia 2 062,00 m2 – KW nr GL1S/00043811/9,
 • - budynek biurowy ( działki o nr 3102/47, 3103/47, 3104/47, 3105/47, 3106/47, 3107/47),

- budynek socjalno - warsztatowy ( działki o nr 3099/47,3090/47, 3091/47, 3109/47),

- budynek magazynowy ( działki o nr 3091/47, 3109/47).

 

Łączna wartość nieruchomości zabudowanej wyceniona została na kwotę 4 182 275,00 zł netto (cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć zł 00/100 złotych).

 

75% wartości oszacowania wynosi 3 136 706,25 zł

 

 1. Przetarg ma formę odpowiedzi na ogłoszenia opublikowane w dzienniku Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita i Dziennik Zachodni – zasięg krajowy.
 2. Oferty składane będą do dnia 22.11.2022 r. na adres siedziby Syndyka: Poldim – Mosty Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 44-190 Knurów ul. Floriana 4/32 z oznaczeniem „Przetarg”.

2a. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w terminie do dnia poprzedzającego dzień upływu terminu składania ofert na rachunek bankowy masy upadłości nr: 73 1090 1766 0000 0001 3187 1704.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy Gliwice ul. Powstańców Warszawy 23 w dniu 30 listopada 2022 r. godz. 10:00 sala 112.

 1. Oferty mają być składane w zaklejonych kopertach, które na wszystkich łączeniach powinny być parafowane przez osoby składające ofertę, z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem na kopercie oferenta, a także z dopiskiem „Przetarg”, w terminie do dnia 22.11.2022 r.

- za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu na adres siedziby syndyka.

Oferta złożona po upływie terminu określonego w punkcie 2 pozostawiona będzie bez rozpoznania.

Pisemna oferta powinna zawierać :

-        pełną nazwę , siedzibę i statut prawny oferenta,

-        oryginał lub notarialnie uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców,

-        dane dotyczące oferenta ( NIP, PESEL, REGON, odpis z KRS-u lub wypis z CEIDG),

-        nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego oferenta,

-        oferowaną cenę netto w złotych za przedmiot przetargu,

-        oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, w tym regulaminem przetargu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń w tym przedmiocie,

-        oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym oraz fizycznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, a także, że zrzeka się roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu przetargu,

-        oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do zapłaty ceny za przedmiot przetargu najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu,

-        oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem przedmiotu przetargu,

-        oświadczenie stwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym albo rodzeństwem, przedstawicielem upadłego, a także nie jest jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu Syndyka i Sędziego Komisarza,

-        w przypadku spółek handlowych – uchwałę odpowiednich organów, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę i uczestnicząca w przetargu jest uprawniona do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości za oferowaną cenę ( z uwagi na fakt , iż przetarg dotyczy nieruchomości zastosowanie mają przepisy art. 228 pkt 4 k.s.h. oraz art. 393 pkt 4 k.s.h.,

-        podpis oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta, z dołączeniem oryginału upoważnienia na piśmie lub notarialnie uwierzytelnionej jego kserokopii,

-        kopię wpłaty wadium o wartości 10% ceny wywoławczej netto,

-        oświadczenie ,że oferent zapoznał się z „opisem i oszacowaniem” przedmiotu oferty.

 1. Kwoty pieniężne dotyczące ceny nabycia i wadium mogą być wyrażone wyłącznie w złotych PL.
 2. Oferty zawierające jedynie kwotę postąpienia od najwyższej oferowanej przez innych oferentów kwoty – nie będą brane pod uwagę.
 3. Kryterium wyboru oferty spełniającej wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu zawartych w regulaminie przetargu, jest najwyższa zaoferowana cena.
 4. Przetarg nie dochodzi do skutku, jeżeli żaden z oferentów nie złoży oferty spełniającej wszystkie wymogi formalne, a także jeżeli Sędzia Komisarz nie zatwierdzi oferty wybranej przez syndyka.
 5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się oferenta , którego oferta została przyjęta , od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Sędziego Komisarza, a także w przypadku przedstawienia w ofercie ceny niższej od ceny wywoławczej.
 6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone w terminie siedmiu dni po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, którego oferta zostanie wybrana, wadium będzie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uiszczeniu całej ceny potwierdzonej na koncie bankowym masy upadłości , nie później niż w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferenta.
 8. Zapłata ceny nabycia przedmiotu przetargu powinna nastąpić w całości, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży, o czym decyduje data uznania rachunku bankowego upadłego.
 9. Operat techniczno – szacunkowy oraz Regulamin przetargu są wyłożone do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie Syndyka położonej w Knurowie ul. Floriana 4/32 w godzinach od 9:00 do 13:00.

Wszelkie informacje uzyskać można pod nr tel. (32) 236 64 77 w godzinach od 9:00 do 13:00.

 1. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Nowy Świat
Kod i miasto:
Ruda Śląska
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna