szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Władysław Górski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą

Nazwa:

Prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynku biurowo-magazynowego i budynku garażowego

Data:
2022-12-02 00:00
Sprzedawca:
Władysław Górski prowadzący działalność
gospodarcza pod nazwą
Budowlane -mgr inż. Władysław Górski
ul Rudzka 103, 47-400 Racibórz
tel. 323 260 80 46
Cena wywoławcza
400 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Władysława Górskiego zmarłego 1 lipca 2020 r. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo budowlane – mgr inż. Władysław Górski” w upadłości zamieszkałego przed śmiercią w Raciborzu, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości w postaci: prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku biurowo-magazynowego i budynku garażowego Władysława Górskiego zmarłego 1 lipca 2020 r. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo budowlane – mgr inż. Władysław Górski” w upadłości znajdujących się w Raciborzu, przy ul. Rudzkiej 103, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem: GL1R/00037879/7,

 

za cenę nie niższą niż wartości oszacowania, czyli za kwotę 400 000,00zł netto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) netto.

 

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną napisem Władysław Górski zmarły 1 lipca 2020 r. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo budowlane – mgr inż. Władysław Górski” w upadłości zamieszkały przed śmiercią w Raciborzu - OFERTA PRZETARGOWA - Sygn. akt XII GUp123/22 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, dostarczona do Kancelarii Notarialnej M. Janik – Rymarczyk, K. Waloteksc w Katowicach przy ulicy Przemysłowa 10 w terminie do dnia 02.12.2022 r, przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku biurowo-magazynowego i budynku garażowego, stanowiących odrębną nieruchomość na nr rachunku bankowego 11 1020 2498 0000 8502 0743 2315 do dnia 02.12.2022 r.

 

II. Oferta kupna powinna zawierać:

1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2. dokładne określenie przedmiotu przetargu i proponowaną cenę zakupu (dokładne oznaczenie kwoty w polskich złotych),

3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej nieruchomości i ruchomości,

4. oświadczenie, iż oferent nie jest syndykiem, Sędzią Komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,

5. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem własności,

6. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,

7. oświadczenie, iż oferent jest lub nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat),

8. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,

9. oświadczenie oferenta, że znany jest mu fakt, iż stan nieruchomości może ulec zmianie pomiędzy dniem złożenia oferty, a dniem podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego za co syndyk nie ponosi odpowiedzialności,

10. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń,

11. oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu, złożeniem oferty nie będą wracane przez masę upadłości ani przez organizatora przetargu,

12. oświadczenie oferenta, że nie będzie wnosił przeciwko syndykowi masy upadłości żadnych roszczeń z tytułu złożonej oferty ani zawartej umowy,

13. oświadczenie oferenta, że nie będzie wnosił przeciwko osobie pełniącej funkcję syndyka żadnych roszczeń z tytułu złożonej oferty ani zawartej umowy również po zakończeniu postępowania upadłościowego,

14. oświadczenie oferenta, że oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c.,

15. oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie procedury przetargowej objętej regulaminem przetargu, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, do celów związanych z przetargiem na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku biurowo-magazynowego i budynku garażowego, stanowiących odrębną nieruchomość upadłego Władysława Górskiego zmarłego 1 lipca 2020 r. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo budowlane – mgr inż. Władysław Górski”, organizowanym przez syndyka masy upadłości Władysława Górskiego zmarłego 1 lipca 2020 r. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo budowlane – mgr inż. Władysław Górski” w upadłości zamieszkałego przed śmiercią w Raciborzu”.

 

III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej M. Janik – Rymarczyk, K. Walotekscw Katowicach przy ulicy Przemysłowa 10 w dniu 06.12.2022 r. o godzinie 10:00.

1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,

2. wyboru oferty dokonuje syndyk,

3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia otwarcia ofert, bez odsetek,

4. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka,

5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

6. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,

7. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej,

8. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

9. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez syndyka masy upadłości,

10. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

11. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje siędo wglądu w Biurze Syndyka Masy Upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35,

12. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu - do wglądu w kancelarii syndyka masy upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35,

13. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 884-988-846 lub 32 260 80 46 w godz. 9:00-15:00.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Rudzka
Kod i miasto:
Racibórz
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna