szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Nazwa:

sprzedaż z wolnej ręki udziałów w nieruchomościach

Data:
2022-08-12 00:00
Sprzedawca:
Cena wywoławcza
174 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu


 

Obwieszczenie o  pierwszej licytacji nieruchomości

Podaję do publicznej wiadomości informację o pierwszej licytacji nieruchomości[1]:

Termin:                                 17 stycznia 2023 roku godz. 12.00

Miejsce:                               Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, Łódź ul. Papiernicza 7, pok 11         

Przedmiot sprzedaży        Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 128,40 m2, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 39/1, obręb 10 miasta Tuszyn o łącznej powierzchni 1562 m2 przy ul. Leśnej 18, stanowiąca własność Spółki z o.o. „Ezma” z siedzibą Tuszyn      ul. Leśna 18. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1P/00054110/3.

Wartość szacunkowa                          Cena wywołania[2]                                       Wadium[3]                      

       433 000,00 zł                                  324 750,00 zł                                      43 300,00 zł

Termin i miejsce oglądania nieruchomości

Nieruchomość można oglądać w terminie od 3 stycznia 2023 roku do 16 stycznia 2023 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem organu egzekucyjnego pod numerem telefonu 42 27 50 944. W tym samym czasie w siedzibie tutejszego Urzędu, można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego bezpośrednio związane z nieruchomością.

Wadium                               

Wymagane, warunek konieczny dopuszczenia do licytacji, płacone na rachunek bankowy organu egzekucyjnego NBP O/Łódź nr 77 1010 1371 0000 9713 9120 0000 z dopiskiem ”Wadium – Tuszyn, Leśna 18”. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień,              w którym ma odbyć się licytacja publiczna. Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się. Pozostałym licytantom wadium zwraca się niezwłocznie niepóźniej niż w terminie 7 dni roboczych od dnia licytacji. Za datę zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku organu egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą stanowiły przeszkody w licytacji i przyznaniu nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji administracyjnej.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej  i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie                o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Pozostają w mocy, bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia, obciążenia części ułamkowej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze wieczystej.

W mocy pozostają również obciążenia części ułamkowej nieruchomości nieujawnione                w księdze wieczystej, lecz zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed terminem licytacji, jeżeli zostały ustanowione przed dniem powstania współwłasności.

Uczestnictwo w licytacji

  • w licytacji nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 111d § 1 ustawy                    o postępowaniu egzekucyjnym w administracji[4]
  • stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji
  • w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem  z podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w stawce podstawowej 23%.

Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów z nią nabytych.[5]

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Pouczenie

Na podstawie art. 110z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji. W sprawie skargi, postanowienie wydaje organ egzekucyjny. Na postanowienie organu egzekucyjnego oddalające skargę przysługuje zażalenie.

                                                                                                                                Na oryginale podpisał

                                                                                                                                Z up. Naczelnika

                                                                                                                                Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew

                                                                                                                                Kierownik Działu

                                                                                                                                Komornik Skarbowy

                                                                                                                                Robert Majewski[1]      Art. 110w ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479):

          § 1. Zajętą nieruchomość organ egzekucyjny sprzedaje w drodze licytacji publicznej.

          § 2. Termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu opisu i oszacowania wartości nieruchomości. § 3. O licytacji organ egzekucyjny zawiadamia przez publiczne obwieszczenie, w którym podaje m.in.: termin i miejsce licytacji; oznaczenie nieruchomości;  oszacowaną wartość nieruchomości i cenę wywoławczą; firmę lub imię i nazwisko zobowiązanego; wysokość wadium, jakie licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć; czas, w którym w terminie 14 dni przed dniem licytacji będzie wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w urzędzie skarbowym akta postępowania egzekucyjnego; wzmiankę, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń;  wyjaśnienie, że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

[2]  Cena wywołania – ¾ sumy oszacowania

[3] Wadium - 1/10 wartości szacunkowej

[4]    Art. 111d. § 1. W licytacji nie mogą uczestniczyć:

          1) zobowiązany;

          2) pracownicy obsługujący organ egzekucyjny;

          3) małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 i 2;

          4) osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym;

          5) licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji tej samej nieruchomości;

          6) osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu administracji publicznej, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

[5]  Art. 112g Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Bydgoszcz
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl