szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Działka o pow. 0,5216 ha zabudowana i działka o pow. 600 m2 zabudowana

Data:
2023-12-18 15:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 600 279 217
Cena wywoławcza
430 200,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Ogłoszenie

 

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Tadeusiaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w sprawie o sygn. akt RZ1Z/GUp/20/2022, przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert całości prawa do nieruchomości tj zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 133/4 oraz 133/5 o łącznej powierzchni 0,5216 ha, położonej w miejscowości Krzyżanówek 9, obręb Krzyżanówek, gmina Krzyżanów, woj łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LD1K/00051687/3 za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 430 200,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy dwieście złotych), stanowiącą 90% wartości oszacowania ww. nieruchomości.

 

Na nieruchomości posadowione są:

-        działka nr 133/4, budynek mieszkalny o p.z. 80 m2, budynek gospodarczy p.z. 24 m2, budynek inwentarski p.z. 36 m2, teren części niezabudowanej,

-        działka nr 133/5, budynek magazynowy p.z. 600 m2, budynek stodoły z budynkiem gospodarczym p.z. 144 m2.

 

1. Oferta zakupu powinna zawierać:

-        oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, nr telefonu, adres mailowy,

-        oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

-        oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 k.c.,

-        oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób, wyłączonych od możliwości udziału w postępowaniu na sprzedaż nieruchomości, którymi to osobami są upadły, syndyk oraz jego małżonek, jego dzieci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym,

-        potwierdzenie wpłaty wadium na zakup nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem składanej oferty tj. 10% ceny wywoławczej,

-        wskazanie prawa do nieruchomości objętego ofertą.

 

2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach mogą być składane w terminie do dnia 15 grudnia 2023 r., do godz. 14:00, na adres: Lech Baran Kancelaria Finansowo-Prawna, ul. Handlowa 3, 37-450 Stalowa Wola.

 

3. Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj kwotę 43 020,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości wg danych: Lech Baran nr rachunku 21 1600 1462 1740 0308 4000 0001 z dopiskiem: wadium, konkurs ofert Krzyżanówek.

 

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka w dniu 18 grudnia 2023 r., godzina 15:00.

 

5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka, a wszelkie koszty wynikające z zawarcia umowy i wydaniem przedmiotu sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

 

6. Syndyk zastrzega prawo unieważnienia postępowania konkursowego w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

7. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

8. Z opisem i oszacowaniem przedmiotowej nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka w Stalowej Woli, ul. Handlowa 3, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i kontaktując się pod nr tel. 600 279 217.

 

9. Przedmiot konkursu można oglądać tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Krzyżanówek
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna