szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

DSBUD Sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż koperek i spycharek

Data:
2023-03-31 13:00
Sprzedawca:
DSBUD Sp. z o.o. w upadłości
ul. J.Słowackiego 9 , 32-020 Wieliczka
tel. 12 222 34 98
Cena wywoławcza
99 300,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Ruchomości, Pojazdy, Użytkowe, Specjalistyczne
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy ruchomości (3 maszyn). Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Celem konkursu ofert jest sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości i objętych spisem inwentarza, tj.:

·         Koparki kołowej HITACHI ZX210W-3, rok produkcji: 2012, Nr VIN: JK6CJA04C00020119. Cena wywoławcza wynosi 99 300,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 1”;

·         Spycharki gąsienicowej CATERPILLAR D6N XL wraz z zainstalowanym systemem sterowania 2D Mikrofyn, rok produkcji 2010, Nr PIN: CAT00D6NTMLW00271, Cena wywoławcza wynosi 149 800,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 2”;

·         Koparki gąsienicowej HITACHI ZX350LC-5B, rok produkcji: 2012, Nr seryjny: HCMDDD50T00070007. Cena wywoławcza wynosi 98 700,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 3”;

dalej łącznie jako: „Przedmiot Sprzedaży”.

W konkursie ofert możliwe jest złożenie oddzielnych ofert na poszczególne maszyny – z zastrzeżeniem, że ten sam oferent może złożyć ofertę na więcej niż jedną maszynę.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 10% ceny wywoławczej każdej Maszyny stanowiącej przedmiot oferty. Wpłacone przez oferenta wadium jest nieoprocentowane. W przypadku złożenia przez tego samego oferenta oferty na więcej niż jedną Maszynę, należy dokonać osobnych wpłat wadium na każdą konkretną Maszynę.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o nr 51 1050 1445 1000 0090 3286 9308, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A., w tytule przelewu podając: „wadium, konkurs ofert DSBUD sp. z o.o. w upadłości, VIII GUp 1026/21/S” oraz dokładne oznaczenie Maszyny, której dotyczy dokonana wpłata wadium (Maszyna nr __, nazwa, rok produkcji, nr seryjny).

Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 30.03.2023 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 23.03.2023 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup składników masy upadłości w postępowaniu upadłościowym spółki DSBUD sp. z o.o. w upadłości”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.

Oferta powinna być zaadresowana do Syndyka, zawierać numer KRS, NIP, REGON lub inny numer umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferenta, sporządzona być wyłączenie w języku polskim oraz zawierać następujące elementy:

1.       dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e-mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna);

2.       konkretne wskazanie Maszyny, której dotyczy oferta;

3.       oferowaną łączną cenę nabycia Przedmiotu Sprzedaży, jak również cenę nabycia poszczególnych Maszyn składających się na Przedmiot sprzedaży, z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa od ceny minimalnej;

4.       podpis(y) oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

1.       aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oferenta albo aktualny odpis lub wydruk z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent (jeżeli dotyczy);

2.       dowód (dowody) uiszczenia wadium;

3.       oświadczenie oferenta, że:

·        oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem sprzedaży, akceptuje go i nie wnosi do niego zastrzeżeń;

·        oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Ruchomości stanowiącej przedmiot oferty i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z opisem
i oszacowaniem dla niej sporządzonym;

4.       w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w formie pisemnej o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie;

5.       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu; w przypadku reprezentacji łącznej oświadczenie składa każdy z reprezentantów lub pełnomocników oferenta.

Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach.

Wszystkie dokumenty składane przez cudzoziemców powinny być właściwie uwierzytelnione (apostlille) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 31.03.2023 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 13:00.

Z operatami szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym
o terminie oględzin nieruchomości) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie https://aegis.pl/2023/03/07/dsbud_3/

 

DO POBRANIA:

 

1. Regulamin

2. Regulamin zał. 1

3. Regulamin zał. 2

4. Opinia_wyciąg - maszyna 1

5. Opinia_wyciąg - maszyna 2

6. Opinia_wyciąg - maszyna 3

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Kraków
Województwo:
małopolskie
maszyna_1_01
maszyna_1_02
maszyna_1_03
maszyna_2_01
maszyna_2_02
maszyna_2_03
maszyna_2_04
maszyna_3_01
maszyna_3_02
maszyna_3_03
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna