szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Sprzedaż nieruchomości położonych w Świbiu i Wieszowej

Data:
2023-05-31 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 32 260 80 46
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Henryka Orłowskiego – wspólnika spółki  jawnej PTUH EKO – TRANS Grażyna Orłowska, Henryk Orłowski Sp. j. z siedzibą w Wieszowej, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości, tj.:

1. nieruchomości położonej w Świbiu, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GL1G/00127832/4 – za cenę nie niższą niż 300% wartości oszacowania nieruchomości, czyli za kwotę nie niższą niż 1 882 347,00 zł;

2. nieruchomości położonej w Wieszowej, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GL1T/00089384/1– za cenę nie niższą niż 300% wartości oszacowania nieruchomości, czyli za kwotę nie niższą niż 464 538,00 zł,

3. nieruchomości położonej w Wieszowej, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GL1T/00035039/5 – za cenę nie niższą niż 300% wartości oszacowania nieruchomości, czyli za kwotę nie niższą niż 2 391 489,00 zł,

4. nieruchomości położonej w Wieszowej, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GL1T/00051689/4 – za cenę nie niższą niż 300% wartości oszacowania nieruchomości, czyli za kwotę nie niższą niż 6 170 526,00 zł.

 

I.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną napisem: HENRYK ORŁOWSKI  - OFERTA PRZETARGOWA - Sygn. akt XII GUp 407/21 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, dostarczona do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice 44-101, do dnia 26.05.2023 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości na nr rachunku bankowego masy upadłości 18 1090 2008 0000 0001 4802 9142 do dnia 26.05.2023 r.

 

II.  Oferta kupna powinna zawierać:

1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2. wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy oferta,

3. proponowaną cenę zakupu,

4. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieruchomości i oświadczenie, że nie wnosi do niego zastrzeżeń,

5. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem, Sędzią – Komisarzem oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,

6. oświadczenie, że oferent nie jest upadłym, przedstawicielem upadłego,

7. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem prawa własności/użytkowania wieczystego,

8. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji warunków i zasad przetargu,

9. oświadczenie, iż oferent jest bądź nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat),

10. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,

11. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,

12. oświadczenie oferenta, że znany jest mu fakt możliwości zamieszkiwania na nieruchomości upadłej/go wraz z członkami rodziny (dotyczy nieruchomości opisanej w KW GL1T/00035039/5),

13. oświadczenie oferenta, że znany jest mu fakt, iż stan nieruchomości może ulec zmianie pomiędzy dniem złożenia oferty, a dniem podpisania aktu notarialnego, za co syndyk nie ponosi odpowiedzialności,

14. oświadczenie oferenta, że przyjmuje do wiadomości, iż syndyk nie będzie usuwał upadłej/go ani członków jego rodziny ani rzeczy do nich należących jak również nie będzie wprowadzał w posiadanie nabywcy nieruchomości (dotyczy nieruchomości opisanej w KW GL1T/00035039/5),

15. oświadczenie oferenta, że przyjmuje do wiadomości, że Nabywca będzie zobowiązany po podpisaniu umowy ubezpieczyć nieruchomość na własny koszt i ryzyko,

16. oświadczenie oferenta, że przyjmuje do wiadomości, że syndyk nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechanie upadłej/go i osób z nim zamieszkujących i nie zgłasza w tym zakresie zastrzeżeń,

17. oświadczenie oferenta, że przystępuje do zakupu nieruchomości na własne ryzyko i koszt,

18. oświadczenie oferenta, że nie będzie wnosił przeciwko syndykowi masy upadłości żadnych roszczeń z tytułu złożonej oferty ani zawartej umowy,

19. oświadczenie oferenta, że nie będzie wnosił przeciwko osobie pełniącej funkcję syndyka żadnych roszczeń z tytułu złożonej oferty ani zawartej umowy również po zakończeniu postępowania upadłościowego,

20. oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez organizatora przetargu,

21. oświadczenie oferenta, że oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c.,

22. oświadczenie oferenta, że oferent został poinformowany, iż zgodnie z art. 879 k.p.c. w związku z art. 313 Pr.Up kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu rękojmi za wady przedmiotów stanowiących przedmiot przetargu,

23. oświadczenie oferenta, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż nieruchomości opisane w KW: GL1G/00127832/4, GL1T/00089384/1, GL1T/00051689/4, będące przedmiotem sprzedaży, objęte są umową dzierżawy z prawem pierwokupu  stosownie do zapisów zawartych w Kodeksie Cywilnym od art. 596 do art. 602, jak również przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż przewidziano w umowie dzierżawy jednomiesięczny okres wypowiedzenia,

24. oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  w zakresie procedury przetargowej  objętej regulaminem przetargu, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, do celów związanych z przetargiem na sprzedaż  nieruchomości wchodzących do masy upadłości  Henryka Orłowskiego – wspólnika spółki  jawnej PTUH EKO – TRANS Grażyna Orłowska, Henryk Orłowski Sp. j. z siedzibą w Wieszowej,  organizowanym przez syndyka masy upadłości”.

 

III.  Rozpoznanie ofert nastąpi w Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w dniu 31.05.2023 o godzinie 13:45, sala 112.

 

IV. Skrócone warunku przetargu:

1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,

2. zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia - komisarz,

3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty, bez odsetek,

4. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka,

5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

6. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,

7. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,

8. sprzedający zastrzega sobie prawo do wyboru Kancelarii Notarialnej,

9. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

10. nabywca obowiązany jest do pokrycia  wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem prawa własności,

11. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie w terminie  do 4 miesięcy od wyboru oferty lub w terminie wskazanym przez Sędziego – komisarza,

12. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

13. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze syndyka masy upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35,

14. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu - do wglądu w kancelarii  syndyka masy upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35,

15. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 884-988-846 lub 32 260 80 46 w godz. 9:00-15:00.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Świbie, Wieszowa
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna