szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Nazwa:

Działka  o pow. 0,7252 ha zabudowana budynkami: produkcyjnym, magazynowym i portierni oraz obiektem konstrukcji blaszanej

Data:
2023-09-20 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
tel. 58 300 23 00
Cena wywoławcza
243 887,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o pierwszej licytacji nieruchomości.

 

TERMIN: 20 września 2023 r. godz. 11:00

 

MIEJSCE: Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim, ul. Ignacego Łukasiewicza 2, pokój nr 8.

 

SPRZEDAWANA NIERUCHOMOŚĆ:

Nieruchomość położona w Pruszczu Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 5E (powiat gdański, województwo pomorskie) stanowiąca: nieruchomość gruntową (działkę zabudowaną nr 12/9 o powierzchni 0,7252 ha) w użytkowaniu wieczystym, wraz z budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00073367/5. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miasta Pruszcz Gdański; końcowa data użytkowania wieczystego – 05.12.2089 r.

 

Działka nr 12/9 zabudowana jest: niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym budynkiem produkcyjnym z trzykondygnacyjną częścią biurowo-socjalną o powierzchni zabudowy 1 234 m2, murowanym, niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym budynkiem magazynowym o powierzchni zabudowy 59 m2, murowanym, jednokondygnacyjnym budynkiem portierni o powierzchni zabudowy 15 m2 oraz niezwiązanym trwale z gruntem obiektem konstrukcji blaszanej nie ujawnionym w ewidencji gruntów, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności.

 

Nieruchomość dzierżawiona jest na podstawie umowy dzierżawy zawartej 1.03.2017 r. na okres 30 lat (wpisanej w dziale III księgi wieczystej nr GD1G/00073367/5). Wartość dzierżawy nieruchomości zawartej na okres 30 lat wynosi 2 019 413,00 zł.

Wartość rynkową nieruchomości oszacowanej na 2 344 596 zł obciąża ww. umowa dzierżawy.

 

Nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.

 

Suma oszacowania licytowanej nieruchomości wynosi 325 183 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 00/100).

 

CENA WYWOŁANIA:

Cena wywołania jest równa 75% oszacowania wartości nieruchomości i wynosi 243 887 zł.

W cenie oszacowania oraz w cenie wywołania zawarty jest podatek VAT w wysokości 23 %.

 

WADIUM:

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest kwotę 32 518,30 zł. Wadium może być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim.

W przypadku wpłaty wadium gotówką - proszę o  stawienie się w tut. Urzędzie Skarbowym  najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji.

 

Dopuszcza się złożenie wadium na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział w Gdańsku nr 40 1010 1140 0200 8213 9120 0000 z dopiskiem „wadium egzekucja z nieruchomości GD1G/00073367/5”. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana  na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna, tj. do 19 września 2023 roku. Jest to warunek konieczny do dopuszczenia w licytacji.

 

Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia – zatrzymuje się, natomiast pozostałym licytantom wadium zwraca się niezwłocznie.

 

Nabywca, który nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

 

TERMIN I MIEJSCE OGLĄDANIA NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość można będzie oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie, z pracownikiem tut. Urzędu, natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości można przeglądać w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, w godzinach od 8:00 do 14:30 (tel. 58 773 71 13). 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.             

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

 

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji.

 

POUCZENIE:

Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.                                                           

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Podmiejska
Kod i miasto:
Pruszcz Gdański
Województwo:
pomorskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna