szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Lokal mieszkalny

Data:
2023-10-03 11:15
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 68 444 82 34
Cena wywoławcza
206 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości

dłużniczki Danuty Mazur -osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
zamieszkałej w Słubicach

 

ogłasza przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony na sprzedaż  prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego w Słubicach, ul. Marii Konopnickiej nr 1/2, województwo lubuskie, dla którego Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GW1S/00019115/0, wchodzącego w skład masy upadłości dłużniczki Danuty Mazur.

 

Cena wywoławcza wynosi 206 000,00 zł (dwieście sześć tysięcy złotych).

 

Termin przetargu ustalono na dzień 3 października 2023 r. godz. 11:15, sala nr 3 Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 blok 15.

 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:

1. Złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem "Oferta – I przetarg Danuta Mazur sygn. akt V GUp 175/21” na ręce Sędziego- komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego Wydziału V Gospodarczego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 blok 15 pokój 118 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2023 r. do godz. 9:00 - decyduje data wpływu.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 20 600,00 zł (dwadzieścia tysięcy sześćset złotych) na rachunek bankowy upadłego prowadzony w PKO BP S.A. o numerze 55 1020 5402 0000 0502 0481 3517 z dopiskiem: "Wadium – I przetarg Danuta Mazur sygn. akt V GUp 175/21” najpóźniej do dnia 2 października 2023 r. - decyduje data wpływu środków na ww. rachunek.

 

Oferta powinna zawierać:

1.      Datę sporządzenia oferty.

2.      Imię i nazwisko oferenta (nazwę firmy), jego status prawny, adres (siedzibę) i nr telefonu.

3.      Zaoferowaną cenę nabycia sformułowaną precyzyjnie (cyframi i słownie), z podaniem sposobu jej zapłaty, lub inne propozycje przetargowe. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.

4.      Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS, nr NIP, REGON (jeśli nabywca jest osobą prawną).

5.      Dowód wpłaty wadium.

6.      Numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium.

7.      Komplet oświadczeń o: - zobowiązaniu się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży składników majątkowych będących przedmiotem przetargu, - zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń, - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8.      W przypadku oferentów będących osobą fizyczną, oferta powinna zawierać dodatkowo kopię dowodu osobistego oraz oświadczenie, czy oferent pozostaje w związku małżeńskim i czy zamierza dokonać nabycia z majątku osobistego czy też z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. Jeśli rzecz będąca przedmiotem przetargu ma należeć do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską, konieczne jest podpisanie oferty i uczestniczenie w przetargu przez oboje małżonków, albo ewentualnie w przypadku gdy oferta podpisywana jest przez jednego z małżonków i tylko on będzie uczestniczył w postępowaniu przetargowym do oferty należy załączyć oświadczenie drugiego małżonka w formie aktu notarialnego o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu i nabycie rzeczy będącej przedmiotem przetargu.

9.      W przypadku oferentów będących osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną oferta powinna dodatkowo zawierać oryginał lub poświadczony notarialnie wyciąg z KRS, uchwały właściwych organów lub wspólników o wyrażeniu zgody na zakup przedmiotu przetargu, jeżeli uchwały takie są wymagane, wraz z aktualnym odpisem umowy spółki.

10.  Jeżeli oferta składana jest przez pełnomocnika oferta powinna dodatkowo zawierać pełnomocnictwo w oryginale bądź kopię pełnomocnictwa uwierzytelnioną notarialnie.

11.  W przypadku podmiotów zagranicznych, które ustawa obliguje do uzyskania zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości, oferta powinna zawierać promesę udzielenia takiego zezwolenia.

Oferty nie spełniające wymagań wskazanych powyżej, jak i złożone po terminie podlegają odrzuceniu.

 

Pełny tekst regulaminu przetargu jest dostępny w sekretariacie Sekcji Upadłościowej Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim pokój nr 118.

 

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem, tel. nr 608 248 372, adres email: biurosyndykabarbararosinska@wp.pl. Regulamin przetargu można uzyskać w biurze syndyka w Zielonej Górze (65-078) ul. Westerplatte 11, pokój nr 519.

 

W sprawie przedmiotu przetargu można także kontaktować się z sekretariatem Sądu pod nr 95 72 56 835 lub 95 72 56 834.

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Marii Konopnickiej
Kod i miasto:
Słubice
Województwo:
lubuskie
1
2
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna