szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Nazwa:

Działki o numerach ewid. nr 549 i nr 349/2

Data:
2023-12-05 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Wiślna 7, 31-007 Kraków
tel. 12 66 56 628
Cena wywoławcza
30 045,69 zł
Rodzaj licytacji:
inne
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

  

 

1214-SEE.711.7.2022-6

 

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LIMANOWEJ

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ PUBLICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Kiedy i gdzie:

5 grudnia 2023 roku, o godz. 11:00

w Urzędzie Skarbowym w Limanowej, ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa, pok. nr 203 bud. B.

Przedmiot licytacji:

Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr NS2L/00053745/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Mszanie Dolnej. Nieruchomość, którą stanowią działki o numerach ewid. nr 549 i nr 349/2, obręb ewid. 0001 Konina, gm. Niedźwiedź, o łącznej powierzchni 0,3454 ha., powiat limanowski, województwo małopolskie

Właścicielem sprzedawanej nieruchomości jest zobowiązana pani Aneta Katarzyna Dudzik.

Wartość nieruchomości oszacowana przez biegłego rzeczoznawcę wynosi:

- działka nr 549, o pow. 0,26 ha - 22 304,25 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta cztery zł 25/100), zaś cena wywołania w pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 16 728,19 zł ( szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem zł 19/100)

- działka nr 349/2, o pow. 0,0854 ha – 17 756,66 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć zł 66/100), zaś cena wywołania w pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 13 317,50 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta siedemnaście zł 50/100).

Łączna wartość nieruchomości wynosi: 40 060,91 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sześćdziesiąt zł 91/100), zaś cena wywołania w pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 30 045,69 zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterdzieści pięć zł 69/100)

Opis nieruchomości:

Działka nr 549, o pow. 0,26 ha, kształt zbliżony do prostokąta o wydłużonych bokach (długość 138 m, oraz maksymalna szerokość ok.24 m). Nieruchomość niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, nachylona w kierunku południowo-wschodnim, gdzie deniwelacja terenu wynosi około 4 m. Klasa bonitacyjna słaba – RV. Od strony północnej znajduje się zjazd z działki na drogę, która posiada status drogi gminnej, jednak w rzeczywistości jest to droga polna, po której uniemożliwione jest poruszanie samochodów czy pojazdów rolniczych. Brak infrastruktury technicznej. Zgodnie z planem zagospodarowania Gminy Niedźwiedź zatw. Uchwałą Rady Gminy Niedźwiedź zatw. Uchwałą Nr XVI/118/2015 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2015 r. ogłosz. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2016r. Poz. 573, działka nr ew. 549 leży częściowi w terenie o symbolu: 4.1.R – tereny rolne oraz leży częściowo w terenie o symbolu: 4.2.R/k – tereny rolne o szczególnych wartościach krajobrazowych stoków i wierzchowin eksponowanych widokowo. Zgodnie z planem zagospodarowania Gminy Niedźwiedź zatw. Uchwałą Nr XVIII/142/2004 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 czerwca 2004r. ogłosz. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 251 z dnia 18 sierpnia 2004r., częściowo w terenie o symbolu: 5.5.L.Z – tereny leśne obejmujące grunty LS, zgodnie z ewidencja gruntów Działka nr 349/2, o pow. 0,0854 ha, ma kształt w formie zbliżonej do trapezu/prostokąta o wydłużonych bokach (przybliżone wymiary: 68 m x 12 m). Nieruchomość niezabudowana, można przyjąć, że działka jest zniwelowana do jednolitego poziomu, jedynie od strony wschodniej jest lekko nachylona głównie w kierunku wschodnim, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka porośnięta roślinnością trawiastą, położona w pobliżu terenów rekreacyjnych, w sąsiedztwie tereny zabudowane. Parametry działki (działka długa ale bardzo wąska tj. 12 m) – uniemożliwiają racjonalne zagospodarowanie terenu. Dodatkowym czynnikiem uniemożliwiającym zagospodarowanie terenu jest zlokalizowane w północno zachodniej części działki szambo, jak również przebiegająca wzdłuż północnej granicy linia elektroenergetyczna niskiego napięcia wraz z dwoma słupami. Co istotne na działce nr 349/2 została ustanowiona nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu pasem o szerokości 6 metrów i długości 23 metrów, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewid. nr 348 – szlak drogowy został utwardzony kamieniem – tłuczniem.

Dostęp do infrastruktury technicznej:

- sieć gazociągowa – brak (sieć gazowa przebiega przez sąsiednią działkę, w odległości około 12 m od zachodniej granicy działki).

- sieć kanalizacyjna – brak

- sieć wodociągowa – brak

- sieć elektroenergetyczna ( linia napowietrzna – znajduje się przy północnej granicy działki).

Zgodnie z planem zagospodarowania Gminy Niedźwiedź zatw. Uchwałą Rady Gminy Niedźwiedź zatw. Uchwałą Nr XVIII/142/2004 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 czerwca 2004 r. ogłosz. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia nr 251 z dnia 28 sierpnia 2004r., działka nr ew. 349/2 leży częściowi w terenie o symbolu: 4.6.RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej oraz leży częściowo w terenie o symbolu: 6.2.KDL – drogi gminne lokalne klasy: L.

Jak przystąpić do licytacji:

Należy złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest: 4 006,09 zł (słownie: cztery tysiące sześć zł 09/100). Wadium wpłaca się na rachunek Naczelnika Urzędu Skarbowego w Limanowej: NBP O/O Kraków, nr: 62 1010 1270 0044 3113 9120 0000. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja. Nieruchomość oraz akta postępowania egzekucyjnego można oglądać w ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach: 8:00 – 14:00, (po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę, tel. 18 33 79 370, 600 045 428).

Informacje dodatkowe:

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączeniu nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji; Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne. Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Można ją wnieść w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o licytacji.

Podstawa prawna:

Art. 110w, 111 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 – z późn. zm.).

 

DO POBRANIA:

 1. Zdjęcia dz. 349-2.pdf

 2. Zdjęcia dz. 549.pdf

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Konina
Województwo:
małopolskie
limanowa
limanowa2
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna