szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

KASTEL GREETINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Nazwa:

Nieruchomość w Łambinowicach

Data:
2023-12-14 12:15
Sprzedawca:
KASTEL GREETINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
ul. Fabryczna 2, 48-316 Łambinowice
tel. 32 308 0000
Cena wywoławcza
736 788,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości KASTEL-GREETINGS SP. Z O.O. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt: OP1O/GUp/4/2022, na podstawie postanowienia Sędziego- komisarza z dnia 23.10.2023 r.

zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [wszystkich nieruchomości łącznie]:

 1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łambinowicach, powiat nyski, woj. opolskie, stanowiącej działki gruntu o numerach 449/23, 449/24, o łącznej powierzchni 0,4138 ha, opisanej księgą wieczystą o numerze OP1N/00084865/7;  
 2. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łambinowicach, powiat nyski, woj. opolskie, stanowiącej działkę gruntu o numerze 746/1 o powierzchni 0,4002 ha, opisanej księgą wieczystą o numerze OP1N/00086996/8.

 

Charakterystyka oferty:

 1. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 2. cena wywoławcza ww. nieruchomości będzie wynosić 736 788,00 PLN, tj. kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży [+ewentualny podatek VAT, o ile będzie należny w dacie dokonania transakcji] zgodnie z Opisem i szacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego Dawida Sęka na bazie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej obniżona o 40%;
 3. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego ofertowego, nieograniczonego z dnia 30.10.2023 r.;
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie do dnia 14.12.2023 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją:

„NIE OTWIERAĆ – KASTEL – PRZETARG [NR KRS]”;

 1. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla Syndyka masy upadłości wadium w wysokości 74 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert, przy czym decyduje data zaksięgowania środków, wadium w kwocie o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr: 27 8436 0003 0000 0026 9402 0001 [Bank MBS]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert, przy czym decyduje data zaksięgowania środków;
 2. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dniu 14.12.2023 r. o godzinie 12:15;
 3. Komisja Przetargowa zostanie powołana przez Syndyka masy upadłości najpóźniej na 7 dni przed otwarciem ofert, wyboru ofert spośród ofert prawidłowo złożonych dokona w dniu 14.12.2023 r. Komisja Przetargowa, której przewodniczyć będzie Syndyk lub jego pełnomocnik;
 4. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę nie większą niż 10% wartości najwyższej oferty, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (Biuro Syndyka Masy Upadłości, w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 12:30, w przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 5 000,00 PLN;
 5. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca; 
 6. na podstawie art. 701 § 3 Kodeksu cywilnego - syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odwołania, przerwania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn;
 7. Sędzia – komisarz może w trybie art. 152 ust. 1 PU nakazać Syndykowi unieważnienie (odwołanie) Przetargu w terminie 1 miesiąca od przekazania protokołu z Przetargu;
 8. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w terminie 3 miesięcy od wyboru oferty. 

 

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.kastel.kubiczekm.com

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Łambinowice
Województwo:
opolskie
1
1a
1b
2
2a
2b
3
3a
4
4a
7
8
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna