szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Sprzedaż działek

Data:
2023-12-13 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 601439482
Cena wywoławcza
77 041,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 

 

Sygn. akt V GUp 214/21

 

Regulamin 

  WARUNKI SPRZEDAŻY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

 

na sprzedaż :

Prawa własności nieruchomości położonej w gminie Radoszyce w powiecie koneckim, woj. świętokrzyskie, w obrębach:

- Radoska ozn. ewid. numerami działek 291/2 o pow. 0,7600 ha i 472/2 o pow. 0,7000 ha

- Radoszyce ozn. ewid. numerem działki 8047 o pow. 0,3200 ha.

 

   § 1  

    Przedmiot sprzedaży  

1. Prawo własności nieruchomości położonej w gminie Radoszyce w powiecie koneckim, woj. świętokrzyskie, w obrębach:

- Radoska ozn. ewid. numerami działek 291/2 o pow. 0,7600 ha i 472/2 o pow. 0,7000 ha

- Radoszyce ozn. ewid. numerem działki 8047 o pow. 0,3200 ha

objętych księgą wieczystą nr KI1l/00002704/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych. Operat szacunkowy sporządzony przez mgr inż. Alicję Nowakowską, rzeczoznawcę majątkowego nr uprawnień 4249, udostępniony został do wglądu w Kancelarii syndyka Karola Zagnińskiego przy ul Witosa 72G, 25-561 Kielce, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Ogłoszenie o przekazaniu Sędziemu Komisarzowi operatu szacunkowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 230/2022 (6629) z dn. 29 listopada 2022 r. poz. 61086.

 

    § 2   

    Warunki sprzedaży w trybie z wolnej ręki   

1. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

2. W Przetargu nie może uczestniczyć Syndyk. Odpowiednio stosuje się art. 157a ust. 2 p.u. Jeżeli Oferenta reprezentuje inna osoba do oferty dołącza się oryginał pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu oraz nabycia nieruchomości.

 

    §3   

    Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty   

1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 77 041,00 zł zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden złotych 00/100).

2. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie na co najmniej jednym portalu internetowym z czasem emisji min. 14 dni.

3. Oferty należy składać do dnia 13.12.2023 roku wyłącznie za pośrednictwem listu poleconego na adres: Karol Zagniński ul. Witosa 72g, 25-561 Kielce. Oferty można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii Syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Karola Zagnińskiego ul. Witosa 72g, 25-561 Kielce wraz z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym: V GUp 214/21”zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz adres email składającego.

6. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy  prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL, nr telefonu.

b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta) a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego.

c) Oferowana cena nabycia brutto za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.

d) Dowód wpłaty wadium w terminie do dnia 13 grudnia 2023 roku na wskazany rachunek bankowy.

e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

f) Oświadczenie o przyjęciu warunków sprzedaży w trybie z wolnej ręki.

g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na  zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe.

i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy, w  tym oświadczenia o:

• tym, że oferta nie jest złożona przez:

- sędziego komisarza lub syndyka,

- małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu lub osobę pozostającą w stosunku przysposobienia w stosunku do sędziego komisarza lub  syndyka,

- osobę pozostającą w faktycznym związku z sędzią komisarzem lub syndykiem, prowadzącą  z nimi wspólne gospodarstwo domowe,

- upadłego,

• tym, że uczestnik zobowiązuje się zawrzeć, w przypadku wyłonienia jego oferty, umowę  sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie określonym przez syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wyboru oferty,

• tym, że uczestnik postępowania, w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się dokonać  pod rygorem utraty wadium, zapłaty na rachunek bankowy wskazany w §4 zapłaty całej  oferowanej ceny, po pomniejszeniu o wpłacone uprzednio wadium, najpóźniej na dwa dni kalendarzowe przed dniem zawarciem umowy sprzedaży.

j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.

k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty.

l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.

m) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji.

 

   § 4   

    Wadium   

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7 700,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych i 0/100).

2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Aleksandry Ostatek w upadłości w banku ING BANK  o numerze: 55 1050 1416 1000 0092 7425 1363, z dopiskiem „wadium na zakup nieruchomości– sygn. akt. V GUp 214/21” najpóźniej do dnia 13 grudnia roku, przy  czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww wadium na ww rachunek bankowy.

 

  § 5  

  Otwarcie ofert

1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15.12.2023 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka.

2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności przybyłych oferentów.

3. Posiedzenie sprzedaży nieruchomości w trybie z wolnej ręki prowadzi syndyk masy upadłości Aleksandry Ostatek lub jego pełnomocnik.

4. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt. 6 lit. j).

5. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności:

1. ustala liczbę złożonych ofert,

2. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów,

3. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty:

a) odpowiadają warunkom regulaminu sprzedaży w trybie z wolnej ręki

b) zostały złożone w wyznaczonym terminie

c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta

d) w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania

6. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta.

 

    § 6   

    Aukcja  

1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach:

a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży w trybie z wolnej ręki, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,

b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę,

c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia,

d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),   

e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem.

f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia.

2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.

 

    § 7   

    Rozstrzygnięcie i zawarcie umowy sprzedaży  

1. Syndyk dokonuje wyboru oferenta na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty.

2. Syndyk może odroczyć dokonanie wyboru oferenta o jeden tydzień.

3. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty.

4. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej na dwa dni kalendarzowe przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Przez zapłatę ceny rozumie się uznanie rachunku bankowego upadłej wpłaconą przez uczestnika kwotą.

5. W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie określonym przez syndyka wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.

6. Potrącenie wierzytelności przysługującej kupującemu wobec upadłej z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.

7. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty (w tym podatek od czynności cywilnoprawnych, od rynkowej wartości nieruchomości, wskazanej w operacie szacunkowym) związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

8. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot sprzedaży w trybie z wolnej ręki.

9. Sprzedaż nieruchomości upadłej ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nieruchomość i ruchomości nabywane są w stanie wolnym od obciążeń, wszelkie obciążenia wygasają z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. Podstawą wykreślenia hipotek jest umowa sprzedaży (art. 313 ust. 2 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe).

10. Wyłączona jest rękojmia za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.

11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.

12. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości i ruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, w dniu wyznaczonym przez syndyka, w okresie czterech miesięcy od dnia wyboru oferty.

13. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji / przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny, nawet po wyborze oferenta.

14. Jeżeli w terminie określonym w pkt. 12 nie dojdzie do zawarcia umowy z przyczyn niezawinionych przez oferenta, syndyk wyznaczy nowy termin przypadający nie później niż 2 miesiące po upływie pierwotnego terminu. Jeżeli zaś do zawarcia umowy nie dojdzie z winy oferenta, syndyk ogłosi o nowej sprzedaży w trybie z wolnej ręki, w którym tenże oferent nie ma prawa uczestniczyć.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe z późniejszymi zmianami oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
świętokrzyskie
1
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna