szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Prawo własności nieruchomości lokalowej

Data:
2023-12-18 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 12 222 34 98
Cena wywoławcza
173 905,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Nieruchomości, Lokale
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk Masy Upadłości

Urszuli Grzywy – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

zaprasza do udziału w przetargu na nabycie składników masy upadłości

 

 1. Przedmiotem pisemnego konkursu ofert (z możliwością zarządzenia ustnej aukcji) jest:
  prawo własności nieruchomości lokalowej nr 3 położonej w miejscowości Oświęcim, przy ul. Obrońców Westerplatte 12, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1E/00023097/7, zwana dalej „Przedmiotem Sprzedaży” lub „Nieruchomością”;
 2. Cena wywoławcza wynosi 173 905,00 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięć 00/100 złotych),
 3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 17 390,50 zł (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt 50/100 złote) na rachunek masy upadłości o numerze: 55 1090 2590 0000 0001 5241 4622, w tytule przelewu podając: „wadium, konkurs ofert Urszuli Grzywy, KR1S/GUp/39/2022”.
 4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 15 grudnia 2023 roku do godziny 16:00, w Biurze Syndyka – Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, lub przesłać je na adres tegoż Biura Syndyka listem poleconym lub przesyłką kurierską (decyduje data wpływu oferty do Biura Syndyka, nie zaś data nadania oferty).
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2023 roku, w Biurze Syndyka – Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, o godz. 11:00.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące pisemnego konkursu ofert (z możliwością zarządzenia ustnej aukcji) i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu sprzedaży, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w Regulaminie pisemnego konkursu ofert (z możliwością zarządzenia ustnej aukcji) w regulaminie sprzedaży załączonym do wniosku syndyka z dnia 5 lipca 2023 r. oraz obwieszczeniu numer 20231012/00124 z dnia 12.10.2023 r. .
 7. Informacje odnośnie konkursu ofert (w tym o oględzinach przedmiotu sprzedaży) uzyskać można w Biurze Syndyka – Kraków, ul. Filipa Eisenberga 11/1, pod tel. +48 12 222 34 98, lub na stronie internetowej www.aegis.pl

 

Wymogi formalne ofert

 1. Każda oferta powinna być zaadresowana do Syndyka, sporządzona wyłącznie w języku polskim oraz zawierać:

a)      dane oferenta, tj. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), numer PESEL, KRS, NIP, REGON lub inny numer umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferenta, adres zamieszkania lub siedziby oferenta, numer telefonu oraz adres e - mail do kontaktu z oferentem;

b)      wskazanie Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy oferta;

c)      oferowaną cenę nabycia Przedmiotu Sprzedaży z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa od ceny minimalnej;

d)      podpis(y) oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji.

 1. Do oferty należy dołączyć:

a)      aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z innego rejestru, do którego wpisany jest uczestnik konkursu albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent (jeżeli dotyczy);

b)      dowód uiszczenia wadium;

c)      oświadczenie oferenta, że:

·        oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem sprzedaży, akceptuje go i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

·        oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;

d)      w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika - jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie;

e)      w przypadku cudzoziemców – zezwolenie lub promesę w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

f)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu;

 1. Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach.
 2. Wszystkie dokumenty składane przez cudzoziemców sporządzone w języku obcym powinny być właściwie uwierzytelnione (apostlille) – jeżeli dotyczy oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 3. Oferta wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 2 powyżej, powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzona dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Urszuli Grzywy, KR1S/GUp/39/2022”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4, zaadresowanej na: biuro Syndyka ul. Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków.
 4. Oferta niespełniająca wymogów, o których mowa w Regulaminie, a także złożona po terminie, podlega odrzuceniu bez wzywania do uzupełnienia jej braków. Braki oferty lub inne nieścisłości, które można usunąć lub zweryfikować niezwłocznie w zwykłym toku czynności, mogą być uznane przez Syndyka za niewpływające na ważność oferty i niestanowiące podstaw do jej odrzucenia.
 5. W przypadku niewskazania przez oferenta adresu e-mail w ofercie, nie zostanie on zawiadomiony o wynikach konkursu (zgodnie z § 6 ust. 5), jak również nie zostanie zawiadomiony i dopuszczony do aukcji, w przypadku jej zarządzenia na podstawie § 7 ust. 1.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Obrońców Westerplatre
Kod i miasto:
Oświęcim
Województwo:
małopolskie
IMG_2449
IMG_2440
IMG_2441
IMG_2442
IMG_2443
IMG_2444
IMG_2445
IMG_2446
IMG_2447
IMG_2448
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna