szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PAGA-PRO Sebastian Pandel w upadłości

Nazwa:

Nieruchomość w Krapkowicach

Data:
2024-02-29 12:15
Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
PAGA-PRO Sebastian Pandel w upadłości
ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice
tel. 32 307 50 00
Cena wywoławcza
1 954 800,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI

DŁUŻNIKA SEBASTIANA PANDEL PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE PAGA-PRO SEBASTIAN PANDEL [NIP: 7561724437]

 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

 

Niniejszym, działając w imieniu spółki KMS Michalak Sokół sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, która to spółka została wyznaczona do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości w postepowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Opolu, Wydziałem V Gospodarczym, Sekcja do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 133/19 wobec dłużnika Sebastiana Pandel prowadzącego działalność́ gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe PAGA-PRO Sebastian Pandel [NIP: 7561724437]  zapraszam do składania ofert zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki nr 93/22, 93/31 i 93/32 objętej księgą wieczystą nr OP1S/00050589/5 wraz z prawem własności budynków i urządzeń, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności zlokalizowanej w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79a.

 

Charakterystyka oferty:

 1. Przetarg organizowany jest na podstawie zgody Rady wierzycieli Upadłego wyrażonej uchwałą nr z dnia 21.11.2023 r.- nr 1/11/2023;
 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 3. cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 1 954 800,00 PLN (słownie: milion dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych 00/100), tj. 90% kwoty wynikającej z Operatu Szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk-Bojko, biorąc za podstawę wartość dla sprzedaży wymuszonej. Jest to jednocześnie minimalna kwota sprzedaży;
 4. cena sprzedaży podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług [VAT], o ile taki będzie należny w dacie dokonania transakcji;
 5. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie do dnia 29.02.2024 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją                      

„NIE OTWIERAĆ – PAGA-PRO – KW NR OP1S/00050589/5”;

 1. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy masy upadłości wadium w kwocie: 195 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr: 07 8436 0003 0000 0026 8472 0001 [Bank MBS] z podaniem tytułu wpłaty „WADIUM W PRZETARGU- PAGA-PRO - KW NR OP1S/00050589/5, sygn. akt V GUp 133/19, nazwa oferenta”. Za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;             
 2. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dniu 29.02.2024 r. o godzinie 12:15;
 3. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości najwyższej złożonej oferty, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu, tj. w biurze ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów, w tym samym dniu (29.02.2024 r.) o godzinie 12:30. W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 10 000,00 PLN;
 4. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 5. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia oferty przez komisję przetargową;
 6. nieruchomość sprzedawana jest w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert;
 7. wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 307 50 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kmsbiznes.pl oraz zawarte zostały na stronie www.kmsbiznes.pl/pagapro.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Opolska
Kod i miasto:
Krapkowice
Województwo:
opolskie
DJI_0148
Zrzut ekranu 2023-03-30 o 12.36.39
Zrzut ekranu 2023-03-30 o 12.36.52
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna