szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Udział w nieruchomości gruntowej o pow. 790 m2 zabudowanej

Data:
2024-02-26 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 32 230 93 17
Cena wywoławcza
71 200,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Inne nieruchomości
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości

ogłasza

przetarg na sprzedaż majątku upadłego-udziału wynoszącego 1/3 w nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Granica, gmina Ińsko

 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału wynoszącego 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni gruntu 790 m2, składającej się z zabudowanej działki numer 5/1 oraz działki numer 6 obrębu 0003 (Granica) w Gminie Ińsko, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00091848/3.

2. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka- ul. Raciborska 3, lokal 14, 44-100 Gliwice (tel. 32 230 93 17 lub 530 548 587) oraz w aktach sprawy o sygnaturze akt XII GUp 234/18 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.

3. Cena wywoławcza jest równa wartości rynkowej udziału wynoszącego 1/3 w prawie własności nieruchomości i wynosi 71 200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście zł).

4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 26 lutego 2024 r., w siedzibie syndyka: Gliwice, ul. Raciborska 3/14 lub przesłać je na adres Kancelarii Syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Syndyka, nie zaś data nadania).

5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego Syndyka, koniecznie z podaniem sygnatury akt „XII GUp 234/18” i oznaczeniem nieruchomości-Granica, gmina Ińsko oraz wyraźnym dopiskiem „Nie otwierać – Oferta przetargowa”.

6. Oferta zakupu powinna zawierać:

a.    dokładne oznaczenie składającego ofertę–imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę);

b.    oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą co najmniej cenie wywoławczej;

c.    aktualny wypis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców);

d.   wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;

e.    w przypadku spółek handlowych–uchwałę odpowiednich organów, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę i uczestnicząca w przetargu jest uprawniona do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości za oferowaną cenę (z uwagi na fakt, iż przetarg dotyczy nieruchomości zastosowanie mają przepisy art. 228 i 229 K.s.h. oraz art. 393 i 394 K.s.h.).

f.     zobowiązanie do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości;

g.    oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży oraz wyceną i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

h.    oświadczenie stwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym albo rodzeństwem, przedstawicielem upadłego, a także nie jest jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu Syndyka i Sędziego komisarza;

i.      oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu, spełnia warunki określone tym regulaminem oraz akceptuje je bez zastrzeżeń;

j.      dowód wniesienia wadium i określenie sposobu jego zwrotu (wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew);

k.    oświadczenia oferenta, że wyraża on zgodę na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie procedury przetargowej objętej niniejszym Regulaminem, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez administratora danych osobowych, do celów związanych z przetargiem na sprzedaż udziału wynoszącego 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni gruntu 790 m2, składającej się z zabudowanej działki numer 5/1 oraz działki numer 6 obrębu 0003 (Granica) w Gminie Ińsko, organizowanym przez Syndyka Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Przemysława Krawczyńskiego, w trakcie oraz po zakończeniu przetargu oraz dla celów zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Oświadczam, iż:

a)      zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Przemysława Krawczyńskiego;

b)      zostałem poinformowany o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny;

c)      zostałem poinformowany o prawie dostępu do ww. danych i ich poprawiania;

d)     zostałem poinformowany o prawie do wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.”

W przypadku oferentów będących osobą fizyczną oferta powinna zawierać dodatkowo oświadczenie czy oferent pozostaje w związku małżeńskim i czy zamierza nabyć przedmiot przetargu z majątku osobistego czy też z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. Jeśli przedmiot przetargu ma należeć do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską konieczne jest podpisanie oferty i uczestniczenie w przetargu przez oboje małżonków albo w przypadku, gdy oferta podpisywana jest przez jednego z małżonków, który zamierza samodzielnie uczestniczyć w przetargu do oferty należy załączyć oświadczenie drugiego małżonka, w formie aktu notarialnego, o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu i nabycie przedmiotu przetargu.

Wszystkie załączone dokumenty winny być w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii.

7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 7 120,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto dwadzieścia zł) na rachunek masy upadłości Przemysława Krawczyńskiego: ING Bank Śląski S.A. nr 78 1050 1403 1000 0097 0248 2408.

Wadium jest uznawane za skutecznie wpłacone wyłącznie wtedy, jeżeli uznanie ww. rachunku bankowego kwotą wadium nastąpi nie później niż w terminie składania ofert.

8. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 28 lutego 2024 r., w gmachu Sądu Rejonowego w Gliwicach ul. O. J. Siemińskiego 10a, w sali nr 227 o godz. 13:30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-Komisarza.

9. Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

10. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w terminie określonym przez Sędziego-Komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez sędziego-komisarza, zawrzeć umowę sprzedaży, a rachunek upadłego winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek wskazany w niniejszym regulaminie.

11. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy:

a.                  wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt 10 lub

b.                  wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 10.

12. Wadium zostanie zwrócone oferentom w terminie 7 dni po przeprowadzeniu przetargu, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt 10.

13. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego-Komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez sędziego-komisarza.

14. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.

15. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów prawa upadłościowego.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Granica
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna