szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

"VITAL MEDIC" sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż przedsiębiorstwa - szpital

Data:
2024-04-05 00:00
Sprzedawca:
"VITAL MEDIC" sp. z o.o. w upadłości
ul. Skłodowskiej-Curie 21Kluczbork
tel. 32 307 50 00
Cena wywoławcza
18 133 571,51 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Inne
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI VITAL MEDIC SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W KLUCZBORKU [KRS: 0000340342]

 

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA VITAL MEDIC SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W KLUCZBORKU SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

 

Syndyk masy upadłości VITAL MEDIC sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kluczborku, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt OP1O/GUp/3/2022 zaprasza do składania ofert zakupu:

1. przedsiębiorstwa Upadłego zlokalizowanego przy ul. Skłodowskiej-Curie 21 w Kluczborku (dalej: Przedmiot sprzedaży) w skład którego wchodzą między innymi:

a.       nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Kluczborku przy ul. Skłodowskiej-Curie 21, stanowiąca działki gruntu o numerach 56/1 i 56/2, o łącznej powierzchni 13 640 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr OP1U/00069447/6;

b.      ruchomości;

c.       zapasy;

d.      zasoby ludzkie.

 

za cenę nie niższą niż: 18 133 571,51 PLN (osiemnaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 51/100) + ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Charakterystyka oferty:

1. przetarg odbędzie się w dniu 05.04.2024 r. na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 02.01.2024 r.;

2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;

3. cena wywoławcza ww. Przedsiębiorstwa została ustalona według opisu i oszacowania sporządzonego w dniu 26 kwietnia 2023 r. przez biegłego sądowego Dawida Sęka, biorąc za podstawę wartość wynikającą z wymuszonego charakteru sprzedaży;

4. oferty powinny być umieszczone w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie- a ta umieszczona w zamkniętej również nieprzeźroczystej kopercie, zaadresowanej na: KMS Michalak Sokół sp. z o.o. Biuro Syndyka masy upadłości oraz złożone osobiście w Biurze Syndyka masy upadłości - w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłane pocztą za pomocą listów poleconych oraz przesyłek kurierskich [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie do dnia 04.04.2024 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00, z adnotacją „Oferta na zakup przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym Vital Medic spółka z o.o. w upadłości, sygn. akt OP1O/GUp/3/2022– NIE OTWIERAĆ”;

5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla syndyka masy upadłości wadium w kwocie 1 900 000 ,00 PLN (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 27 8436 0003 0000 0026 8529 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie kod SWIFT: POLUPLPR]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;

6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Kwalifikowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dniu 05.04.2024 r. o godzinie 16:15;

7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się̨ będą̨ o kwotę̨ do 1 000 000,00 PLN ( jeden milion złotych),syndyk może zakwalifikować te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8 , 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 16:45; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych);

8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;

9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia wyboru oferenta;

9. przedsiębiorstwo sprzedawane jest w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

 

Wszelkie informacje na temat przedsiębiorstwa objętego niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 307 50 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: j.kurek@vitalmedic.pl

Ze stanem prawnym Przedmiotu sprzedaży, opisem i oszacowaniem Przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – w biurze Syndyka masy upadłości Vital Medic - Biurze Kwalifikowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego w Chorzowie (41-506), przy ul. Działkowej 8 oraz na stronie internetowej www.kmsbiznes.pl/vitalmedic

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Skłodowskiej-Curie
Kod i miasto:
Kluczbork
Województwo:
pomorskie
DSC_5019d
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna