szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

syndyk masy upadłości

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym

Data:
2024-04-25 14:00
Sprzedawca:
syndyk masy upadłości
tel. 604-154-587
Cena wywoławcza
485 640,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

 

Syndyk Masy Upadłości Adriana Kokot osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza o prowadzonej sprzedaży z wolnej ręki – w trybie przetargu ofertowego oraz aukcji: prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym, powierzchnia zabudowy ok. 280 m2, powierzchnia użytkowa 420,13 m2, położonej w Borowianach, przy ul. Wiejskiej 22, gmina Wielowieś, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00095947/9, oznaczonej numerem działki 242/171, o powierzchni 5883 m2, za cenę nie niższą od 60% ceny oszacowania tj. nie niższą od kwoty 485 640,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100) netto.

 

Cena sprzedaży ww. nieruchomości stanowi kwotę netto, do której Syndyk przy sprzedaży doliczy podatek od towarów i usług, o ile transakcja sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu takim podatkiem.

 

I. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o sprzedaż z wolnej ręki jest:

 

 1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA - Sygn. akt – XII GUp 542/21”, i dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA” do Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszka Rzadkowska, 41-300 Dąbrowa Górnicza al. Tadeusza Kościuszki 27, w terminie do dnia 23 kwietnia 2024 r. do godziny 14:30 - dla zachowania powyższego terminu decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej.
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy upadłego o numerze: 45 2490 0005 0000 4000 5807 8175.

 

II. Oferta kupna powinna zawierać:

 

 1. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania danego podmiotu wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
 2. proponowaną cenę zakupu,
 3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i faktycznym oferowanej nieruchomości, operatem szacunkowym (wyceną) oraz oświadczenie, że oferent nie wnosi do nich zastrzeżeń,
 4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią – Komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej,
 5. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,
 6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży oraz akceptacji warunków i zasad sprzedaży,
 7. dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu prasowym.

 

III.      Otwarcie oraz rozpatrzenie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszka Rzadkowska przy al. Tadeusza Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w dniu 25 kwietnia 2024 r. o g. 14:00.

 

 1. sprzedaż w trybie z wolnej ręki nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I oraz pkt. II,
 2. wyboru oferty dokonuje Organizator sprzedaży,
 3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty,
 4. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Organizatora sprzedaży,
 5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,
 6. cena nabycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży, zaś rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,
 7. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia prowadzonej sprzedaży bez podania przyczyny, oraz prawo wyboru Kancelarii Notarialnej,
 8. niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,
 9. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,
 10. oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy postępowanie zostanie zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 11. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu, w Kancelarii Syndyka Michała Leskiego w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7,
 12. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków sprzedaży w trybie z wolnej ręki znajdują się w regulaminie sprzedaży, do wglądu w Kancelarii Syndyka Michała Leskiego w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7,
 13. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 604 – 154 – 587 oraz pod adresem email: syndykmleski@kmlsosnowiec.pl

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Wiejska
Kod i miasto:
Borowiany
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna