szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Sprzedaż działki

Data:
2024-06-20 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 12 222 34 98
Cena wywoławcza
16 344,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem konkursu ofert jest sprzedaż prawa własności w postaci udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, składającej się z niezabudowanych działek ewidencyjnych o numerze 75 oraz 422/32 dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa‑Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr: KR1P/00077470/0, zwany dalej „Przedmiotem Sprzedaży”:

Cena wywoławcza wynosi 16 344,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści cztery i 00/100 złote) brutto.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 11 1870 1045 2078 1067 9121 0003 wadium w wysokości 1 634,40 zł (jeden tysiąc sześćset trzydzieści cztery i 40/100 złote) w terminie do dnia 20.06.2024 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Zofia Michałek, VIII GUp 816/20/S”.

Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 20.06.2024 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi ‑w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 20.06.2024 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup udziału w nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Zofii Michałek, VIII GUp 816/20/S ‑ NIE OTWIERAĆ”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 21.06.2024 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 11:00.

Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin nieruchomości) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie https://aegis.pl

Wymogi formalne oferty

Oferta powinna być zaadresowana do Syndyka, sporządzona wyłącznie w języku polskim  oraz zawierać następujące elementy:

1.       dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (do kontaktu z oferentem), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna),

2.       wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć,

3.       proponowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej,

4.       wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,

5.       podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

1.       w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS) albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent oraz odpowiednie zgody wymagane przez prawo lub umowę spółki (statut) lub inny akt o charakterze organizacyjnym oferenta albo oświadczenie oferenta, że zgody takie nie są wymagane,

2.       dowód uiszczenia wadium;

3.       oświadczenie oferenta, że:

- oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

- oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;

4.       w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika - jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie.

5.       w przypadku cudzoziemców- zezwolenie lub promesę w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

6.       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu;

7.       Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta

8.       Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach;

9.       Wszystkie dokumenty składane przez cudzoziemców sporządzone w języku obcym powinny być właściwie uwierzytelnione (apostlille) - jeżeli dotyczy oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego

10.      

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Kraków
Województwo:
małopolskie
02
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna