szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

DAILY SERVICES SP. Z O.O.

Nazwa:

Hala magazynowa z wyposażeniem i towarem

Data:
2024-06-21 10:00
Sprzedawca:
DAILY SERVICES SP. Z O.O.
ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów
tel. 32 555 02 37
Cena wywoławcza
2 507 505,47 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości Waldemara Michna, w toku postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Opolu Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt V GUp 17/22), ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości w postaci prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gogolinie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00065930/9 wraz z ruchomościami stanowiącymi wyposażenie i towar znajdujący się na hali magazynowej.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 60% wartości oszacowania, to jest

2.507.505,47 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedem tysięcy pięćset pięć złotych 47/100).

Warunki konkursu ofert:

1.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie do dnia 20.06.2024 r. pisemnej, bezterminowej i bezwarunkowej oferty na adres biura syndyka, ul. Kilińskiego 34, 40-062 Katowice (decyduje data wpływu do biura).

2.      Pisemne oferty powinny zawierać:

a)       imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Oferenta,

b)      adres (siedzibę) Oferenta,

c)       w przypadku Oferentów zarejestrowanych w publicznych rejestrach, wypis z właściwych rejestrów o mocy prawnej dokumentu urzędowego, ważny na dzień sporządzenia oferty,

d)      numer telefonu oraz adres e-mail Oferenta, jeżeli takowy posiada,

e)       datę sporządzenia oferty,

f)       wskazanie oferowanej ceny na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu sformułowaną precyzyjnie (cyframi i słownie). Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, w przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wskazaną cyframi i słownie, decyduje cena wyrażona słownie,

g)      komplet oświadczeń o:

        I.            zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz ogłoszeniem o konkursie ofert, zrozumieniu ich treści i przyjęciu warunków w nich określonych bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do ich przestrzegania;

       II.            zapoznaniu się przez oferenta ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu konkursu ofert i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń oraz poinformowaniu o wyłączeniu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c.;

        III.            zobowiązaniu się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu konkursu ofert;

        IV.            oświadczenia Oferenta, że wyraża on zgodę na przetwarzanie danych osobowych Oferenta w zakresie procedury konkursu ofert objętej niniejszym regulaminem.

h)      dowód wniesienia wadium i określenie sposobu jego zwrotu (wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew),

i)        w przypadku, gdy znajduje to zastosowanie - zgody osób trzecich i uchwały organów korporacyjnych Oferenta na uczestnictwo Oferenta w konkursie ofert oraz zawarcie umowy sprzedaży,

j)        jeżeli przypadki wskazane w pkt i) nie znajdują zastosowania - oświadczenie, że żadne zgody osób trzecich ani uchwały jakichkolwiek podmiotów lub organów na uczestnictwo Oferenta w konkursie ofert oraz zawarcie umowy sprzedaży nie są wymagane,

3.      Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – KONKURS OFERT – WALDEMAR MICHNA – OP1S/00065930/9, SYGN.AKT V GUp 17/22”

4.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest uprzednia wpłata wadium w kwocie 250.750,55  zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 55/100) na rachunek bankowy masy upadłości dłużnika Waldemara Michna o numerze: 52 8436 0003 0000 0030 1362 0001. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi Oferent.

5.      Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpią w dniu 21.06.2024 r., o godzinie 1000, w biurze syndyka, ul. Kilińskiego 34, 40-062 Katowice. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.

6.      Oferty niezgodne z regulaminem podlegają odrzuceniu.

7.      Sposób płatności za przedmiot konkursu ofert: przelew 100% ceny sprzedaży, pomniejszonej o wadium w takim terminie, by uznanie rachunku bankowego masy upadłości nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu konkursu ofert ponosi nabywca.

8.      Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu konkursu ofert: najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od wyboru oferty w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka, w terminie wyznaczonym przez syndyka.

9.      Na podstawie art. 701 § 3 Kodeksu cywilnego - syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odwołania, przerwania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Regulamin konkursu ofert oraz wszystkie niezbędne załączniki i informacje mogą zostać udostępnione na zapytania mailowe/telefoniczne: +48 662 000 194, szymon.krol@dailyservices.pl

Wizja lokalna możliwa po uprzednim ustaleniu terminu pod ww. numerem telefonu.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Gogolin
Województwo:
opolskie
ZDJĘCIE 1
ZDJĘCIE 2
ZDJĘCIE 3
ZDJĘCIE 4
ZDJĘCIE 5
ZDJĘCIE 6
ZDJĘCIE 7
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna