szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe ENPOL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Działki zabudowane

Data:
2024-06-27 10:00
Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe
ENPOL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
ul. Kościuszki 38/2A, 44-100 Gliwice
tel. 501 438 343
Cena wywoławcza
1 100 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Innowacyjno –Wdrożeniowego „Enpol” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gliwicach  ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

 

1. nieruchomości gruntowej, stanowiącej prawo własności, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Skargi 1, oznaczonej działką gruntu nr 1944/77 o łącznej powierzchni 0,4340 ha, zabudowanej budynkiem produkcyjno- magazynowo- biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 1 028 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GL1S/00008388/7; oznaczonej działką gruntu nr 2986/74 o łącznej powierzchni 0,0051 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GL1S/00053609/3; oznaczonej działką gruntu nr 2988/77 o łącznej powierzchni 0,0235 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GL1S/00053610/3, za cenę nie niższą niż 1 100 000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100) – do ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług o ile będzie on należny;

 

I.         Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie oferty kupna, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA - Sygn. akt – XII GUp 23/09” i dostarczenie jej w drugiej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA - Sygn. akt – XII GUp 23/09” do Kancelarii Notarialnej Notariusza Agnieszki Rzadkowskiej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Tadeusza Kościuszki 27 w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej, do dnia 26 czerwca 2024 r. do godziny 12:00, przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu;

2. wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto oferowanej do sprzedaży nieruchomości, przelewem na rachunek bankowy nr 85 1020 2401 0000 0502 0326 1575 do dnia 26 czerwca 2024 r. (decyduje data wpływu).

II.        Oferta kupna powinna zawierać:

1. nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2. proponowaną cenę zakupu netto oraz termin i formę płatności,

3. potwierdzenie dokonania wpłaty wadium,

4. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej do sprzedaży nieruchomości

5. oświadczenie, że oferent nie jest Syndykiem lub Sędzią – Komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej,

6. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem praw do nieruchomości,

       a. oświadczenie oferenta o wskazaniu adresu poczty elektronicznej na który organizator przetargu może przekazać informację o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność sprzedawanej nieruchomości wraz z oświadczeniem oferenta o wyrażeniu zgody na przekazanie takiej informacji drogą mailową,

7. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji warunków i zasad w nich zawartych.

 

III.      Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Agnieszki Rzadkowskiej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Tadeusza Kościuszki 27, ponadto:

1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,

2. wyboru oferty dokonuje Organizator Przetargu,

3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w ciągu czternastu dni od dnia dokonania wyboru oferty przez Organizatora Przetargu, bez odsetek,

4. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie określonym przez Organizatora Przetargu,

5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

6. w przypadku nie uiszczenia na powyższy rachunek bakowy całości ceny nabycia najpóźniej do chwili zawarcia umowy sprzedaży (przed jej podpisaniem), nabywca traci złożone wadium,

7. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru kancelarii notarialnej, w której zostanie podpisana umowa kupna-sprzedaży,

8. Organizator Przetargu może odstąpić od podpisania umowy kupna-sprzedaży, jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

9. umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Organizatora Przetargu,

10. nabywca pokrywa wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do przedmiotu sprzedaży,

11. z operatem szacunkowym oraz z regulaminem przetargu można się zapoznać w siedzibie syndyka w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1, po wcześniejszym ustaleniu terminu,

12. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu do wglądu w siedzibie syndyka w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1,

13. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr telefonu: 501 438 343.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Piotra Skargi
Kod i miasto:
Ruda Śląska
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna