szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Dudek&Kostek Sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż ruchomości

Data:
2024-06-25 10:00
Sprzedawca:
Dudek&Kostek Sp. z o.o. w upadłości
Al.Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa
tel. 534 066 386
Cena wywoławcza
1 638 392,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Ruchomości
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

sygn. akt: XII GUp 160/18

 

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości Dudek & Kostek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż ruchomości przedsiębiorstwa Dudek & Kostek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie (02 - 017 Warszawa), Al. Jerozolimskie 123A na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości przedsiębiorstwa Dudek & Kostek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie obejmującej składniki majątkowe przedsiębiorstwa opisane w operacie szacunkowym z dnia 28 lipca 2023 r za cenę nie niższą niż 1 638 392,00 złotych (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).

2. W skład ruchomości wchodzą:

 

 

Lp.

 

Nazwa ruchomości

 

Nr KŚT

Wartość
w warunkach wymuszonej sprzedaży (zł)

1

Agregat gazowy

345

69 720,00

2

Linia technologiczna dwumodułowa do recyklingu 8/215*

479

1 523 536,00

3

Szafa chłodnicza 554L zamek

485

392,00

4

System HPLC EN 12916

801

14 000,00

5

Chromatograf gazowy sprężony GC-MS 6800

801

22 568,00

6

Wirówka Digitor 21-C

801

5 992,00

7

Wirówka laboratoryjna 4*100ml 30*15ml

801

952,00

8

Waga 1000 g szalka 128*128mm

801

1 008,00

9

Suszarka z natural. obieg 0,45l zak. pracy +5-300 0C

801

224,00

Razem :

1 638 392,00

*wartości części składowych linii do wglądu w biurze Syndyka w godzinach pracy biura tj. 9.00 – 13.00.

 

3. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 1 638 392,00 złotych (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100), do ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług o ile będzie on wymagany.

4. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w terminie do dnia 24 czerwca 2024 roku. Oferta winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem: Dudek & Kostek Sp. z o. o w upadłości z siedzibą: 02 - 017 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 123A, Sygn. akt XII GUp 160/18 i numer pozycji wybranej ruchomości oraz dostarczona do Biura Syndyka przy ul. 11 Listopada 1 w godzinach pracy Biura przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Biura.

5. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 10% wartości wybranej ruchomości na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 48 1020 2498 0000 8702 0642 9056 najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert – dotyczy wybranego składnika majątku ruchomego.

6. Uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

7. Przetarg będzie prowadzony z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie przetargu z dnia 15 luty 2024 r (do wglądu w Biurze Syndyka) .

8. Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

9. Oferta kupna powinna zawierać:

a)      nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta;

b)      proponowaną cenę zakupu netto oraz termin i formę zapłaty;

c)      potwierdzenie dokonania wpłaty wadium;

d)     oświadczenie, że oferent nie jest Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej;

e)      oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji warunków i zasad w nich zawartych.

10. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku, godzina 10:00, w Biurze Syndyka Jana Mike ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

11. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.

12. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

13. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty.

14. Uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy.

15. Cena sprzedaży ruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy (przed podpisaniem umowy).

16. Koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

17. Szczegółowe warunki przetargu określają warunki sprzedaży majątku przedsiębiorstwa zatwierdzone postanowieniem Sędziego-Komisarza w sprawie XII GUp 160/18, wyłożone do wglądu w biurze syndyka masy upadłości 41 – 300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 1 oraz w Sądzie Rejonowym w Gliwicach (XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 41-101 Gliwice).

18. Majątek ruchomy Przedsiębiorstwa można oglądać w terminie od dnia 21 czerwca 2024 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (tel. 501 438 343).

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Dąbrowa Górnicza
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna