szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Udział w domu mieszkalnym i gospodarczym

Data:
2024-06-26 12:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 730 802 931
Cena wywoławcza
118 100,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości Marty Czubkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 Ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 60, poz. 535, – Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) oraz na warunkach określonych

Regulaminem Przetargu

Ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż:

prawa własności do udziału 1/3 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz przylegającym do niego budynkiem gospodarczym, stanowiąca działkę nr 478/1, obręb ewidencyjny Bytonia, zlokalizowana w miejscowości Bytonia, objęta jest księgą wieczystą nr GD1A/00021724/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

za cenę nie niższą niż 118 100,00 zł  (sto osiemnaście tysięcy sto złotych 00/100 groszy).

 

 

WARUNKI SPRZEDAŻY:

 

1. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:

 

  1. złożenie lub przesłanie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie na adres:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk,
Sędzia Komisarz Referendarz sądowy Marcin Pierożyński

sygnatura akt GD1G/GUp /12/2023

PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

BYTONIA

 

Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM;

  1. uiszczenie wadium w wysokości 11 800,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset złotych) na rachunek bankowy w Santander Bank Polska S.A. nr 35 1090 2620 0000 0001 4924 9273 tytuł przelewu „wadium – GD1G/GUp/12/2023 – BYTONIA” decydująca jest data uznania na rachunku masy upadłości. Pisemna oferta powinna zawierać: oznaczenie oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lun NIP, numer telefonu), wskazanie opisanej wyżej nieruchomości, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji oferenta ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, wskazanie oferowanej ceny oraz sygnaturę GD1G/GUp/12/2023 podpis oferenta. Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium na rachunek bankowy masy upadłości.

2. Wadium wpłacić najpóźniej do dnia 21 czerwca 2024 r. pod rygorem odrzucenia oferty.

3.Termin otwarcia i rozpoznania ofert ustala się na dzień 26 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B 63.    

4. Cena nabycia powinna zostać uiszczona przez nabywcę w całości na rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie. Wadium wpłacone przez nabywcę podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, pozostałym oferentom wadium zwraca się niezwłocznie.

5. Wybrany nabywca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości, w szczególności kosztów aktu notarialnego, podatków oraz kosztów wpisów do księgi wieczystej.  

6. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedaży nieruchomości.

7. Z operatem szacunkowym i regulaminem można zapoznać się w biurze syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu ( 730 802 931) lub w systemie teleinformatycznym KRZ.

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Bytonia
Województwo:
pomorskie
1 Bytonia
2 Bytonia
3 Bytonia
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna