szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje Stellantis
Aukcje Noble Finance
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Sprzedaż:  udział w nieruchomości zabudowanej

Data:
2024-07-18 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 509 453 990
Cena wywoławcza
27 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na zakup udziału 1/18 części w nieruchomości

 położonej w Kielcach przy ul. Jeleniowskiej 118.

 

        I.            Przedmiot sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest udział w 1/18 części w nieruchomości gruntowej składającej się z jednej działki gruntu o powierzchni 614 m2 oznaczonej numerem ewidencyjnym 427, obręb 0006 Kielce gmina miejska; nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z garażem w bryle budynku o powierzchni zabudowy 82 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą numer KI1L/00047367/8

za cenę minimalną 27.000,00 złotych (dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100).

Zbywany udział w nieruchomości został opisany w operacie szacunkowym i wyceniony przez rzeczoznawcę majątkowego mgr Zofię Pyrek nr uprawnień 6691.

Zbywany udział wchodzi w skład masy upadłości Karoliny Czerwiec w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt KI1L/GUp-s/339/2023 prowadzonym Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

     II.            Warunki złożenia oferty:

Zainteresowany, chcący kupić nieruchomość, powinien:

1.       złożyć pisemną ofertę w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „Oferta na zakup udziału w nieruchomości, sygn. KI1L/GUp-s/339/2023 - nie otwierać” na adres biura syndyka Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anny Garbacz – ul. Admirała Józefa Unruga 8, 25-228 Kielce w terminie do dnia 18 lipca 2024 r. do godz. 14.30.

2.       wpłacić wadium w wysokości 2 700,00 zł (dwa tysiące siedemset złotych złotych)  na rachunek numer 77 1050 1416 1000 0097 3234 4719 - w terminie najpóźniej na jeden dzień przed terminem do złożenia oferty, przy czym za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego.

Składając ofertę oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku
z postępowaniem sprzedaży z wolnej ręki i w zakresie niezbędnym do realizacji procedury sprzedaży z wolnej ręki oraz w związku z wejściem w życie Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

   III.            Ważne pisemne oferty, muszą zawierać:

1.       W przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko, adres i numer PESEL oraz podpis oferenta, a w przypadku  osób prawnych - firmę, siedzibę, nr KRS oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta;

2.       Aktualny odpis z właściwego dla oferenta rejestru, jeżeli dotyczy oferenta;

3.       Oferowaną cenę zakupu, nie niższą niż cena minimalna, która powinna być podana liczbowo i słownie, przy czym przy rozbieżności cen decyduje cena wyrażona słownie;

4.       Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z:

a)      przedmiotem sprzedaży, w tym z jego stanem prawnym i technicznym,

b)     warunkami sprzedaży i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

5.       Dowód wpłaty wadium;

6.       W przypadku osób prawnych - uchwałę odpowiednich organów zezwalającą na złożenie oferty i zakup nieruchomości;

7.       W przypadku osób fizycznych - zgodę małżonka na złożenie oferty i zakup nieruchomości lub dokument potwierdzający rozdzielność majątkową albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim;

8.       W przypadku oferentów zagranicznych - zgodę lub promesę zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości, jeżeli jest ona wymagana.

   IV.            Warunki wyboru oferty i sprzedaży udziału w nieruchomości:

1.       Wybrana zostanie oferta oferenta, który złożył ważną, pisemną ofertę z najwyższą cena, nie niższą niż cena minimalna.

2.       W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert, syndyk przed wyborem oferty może przeprowadzić dodatkową licytację ustną pomiędzy oferentami obecnymi na otwarciu ofert. Cena wywoławcza w takiej licytacji jest równa najwyższej spośród zadeklarowanych w ofertach. Postąpienie podczas licytacji wynosi 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) lub wielokrotność tej kwoty. W przypadku gdy żaden z oferentów nie przystąpi do licytacji, syndyk przyjmuje jako wybraną ofertę z najwyższą ceną, złożoną najwcześniej. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.

3.       Ewentualna licytacja odbędzie się niezwłocznie po zamknięciu przyjmowania ofert pisemnych.

4.       Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu  notarialnego, w terminie i miejscu określonym przez syndyka, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia wyboru oferty.

5.       Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zapłaty zaoferowanej ceny sprzedaży, podatków, opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zapłaty ceny sprzedaży w takim terminie, aby rachunek bankowy masy upadłości uznany był ceną sprzedaży najpóźniej w przeddzień podpisania umowy sprzedaży.

6.       Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny sprzedaży, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone na rachunek bankowy, z którego wadium zostało zapłacone - w terminie do 14 dni od dnia wyboru oferty - bez odsetek. Wadium oferenta, który nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie minimalnej oraz wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a nie zapłaci ceny w terminie, odmówi zawarcia umowy sprzedaży lub nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta - przepada na rzecz masy upadłości.

7.       Po bezskutecznym upływie terminu do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie wybranego oferenta umowa sprzedaży może być zawarta z innym oferentem, który zaproponował w ofercie w dalszej kolejności najwyższą cenę pod warunkiem, że nabędzie ją za najwyższą zaoferowaną cenę. Oferent, z którego winy do zawarcia umowy nie dojdzie jest wykluczony z dalszej procedury  (lub procedur) dotyczących przedmiotu sprzedaży. W takim przypadku wadium wpłacone przez tego oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości

8.       Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.

9.       Syndyk zastrzega możliwość zmiany warunków sprzedaży, zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.

10.    Wydanie przedmiotu sprzedaży nie może nastąpić przed zapłatą całej ceny; wyłącza się możliwość potrąceń z ceną sprzedaży. Uznaje się, że wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpiło z chwilą wydania nabywcy odpisu aktu notarialnego umowy.

11.    W sprawach nieuregulowanych wyraźnie warunkami sprzedaży stosuje się przepisy prawa polskiego w szczególności prawa upadłościowego kodeksu cywilnego.

12.    Z operatem szacunkowym, a także z innymi dokumentami dotyczącymi przedmiotu sprzedaży można zapoznać się w Kancelarii Syndyka ul. Admirała Józefa Unruga 8, 25-228 Kielce, tel. 509 453 990, e-mail: biuro@syndykkielce.pl. w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godz. 8.00-16.00 .

      V.            Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2024 r. o godz. 14.45 w Kancelarii Syndyka ul. Admirała Józefa Unruga 8, 25-228 Kielce.

 Syndyk niezwłocznie zawiadomi wybranego oferenta o wyborze oferty.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Kielce
Województwo:
świętokrzyskie
IMG_20240309_105735
IMG_20240309_110204
IMG_20240309_113316
IMG_20240309_120530
IMG_20240309_120727
IMG_20240309_122154
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna