szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje Stellantis
Aukcje Noble Finance
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

PL EUROPAINTING Sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż przedsiębiorstwa.

Data:
2024-07-19 10:00
Sprzedawca:
PL EUROPAINTING Sp. z o.o. w upadłości
ul. Murarska 5, 43-100 Tychy
tel. 32-781-99-93
Cena wywoławcza
12 112 748,28 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Ruchomości
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Syndyk masy upadłości spółki PL EUROPAINTING Sp. z o.o. w upadłości, ul. Murarska 5, 43-100 Tychy, KRS 0000212565, ogłasza o sprzedaży Przedsiębiorstwa upadłego – położonego ul. Murarska 5, 43-100 Tychy. W skład Przedsiębiorstwa wchodzą prawo użytkowania wieczystego - działki gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz budynki i urządzenia stanowiące odrębną nieruchomość, nieruchomość zabudowana budynkami warsztatowo – produkcyjno – magazynowymi z częścią administracyjno – socjalną, nieruchomość lokalowa, należności, ruchome składniki majątku (maszyny i urządzenia, wyposażenie oraz przedmioty niskocenne), odpady znajdujące się na terenie Przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo stanowi przedmiot umowy dzierżawy, w której dzierżawca ma prawo pierwokupu.

Minimalna cena nabycia wynosi 12 112 748,28 PLN (dwanaście milionów sto dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 28/100) netto plus 1 200 000,00 PLN netto tytułem zwrotu kosztów utylizacji części odpadów.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednie złożenie pisemnej oferty zawierającej:

a)      Nazwę lub imię i nazwisko oferenta, siedzibę, adres, adres e-mail oraz telefon kontaktowy, numer NIP, przy osobach fizycznych wskazanie numeru PESEL oraz podanie, czy oferent pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, to czy nabycie ma nastąpić z majątku wspólnego małżonków (w takiej sytuacji wymagana jest zgoda małżonka na nabycie Przedsiębiorstwa), datę sporządzenia oferty.

b)      Udokumentowany status prawny oferenta (aktualny odpis z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

c)      Oferowaną cenę nie niższą niż minimalna cena nabycia.

d)     Dowód wpłaty wadium.

e)      Oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń regulaminu przetargu.

f)       Zgody osób trzecich lub odpowiednich organów oferenta lub organów administracji (w przypadku obcokrajowców) na nabycie Przedsiębiorstwa, wymagane na mocy przepisów prawa oraz orzeczeń sądów i organów administracji publicznej, aktów założycielskich oferenta lub innych aktów korporacyjnych oferenta oraz oświadczenie, że poza przedłożonymi, żadne inne zgody osób trzecich i uchwały nie są wymagane lub oświadczenie o braku wymogu takiej zgody.

g)      Oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta z aktualnym stanem technicznym i prawnym Przedsiębiorstwa i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

h)      Oświadczenie o zobowiązaniu do zapłaty kosztów utylizacji odpadów zgodnie z § 3 regulaminu przetargu.

i)        Oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta z prawem pierwokupu Przedsiębiorstwa przysługującego podmiotowi trzeciemu – dzierżawcy Przedsiębiorstwa i przyjęciu tego prawa bez zastrzeżeń.

j)        Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie procedury przetargowej objętej regulaminem sprzedaży.

k)      Podpis oferenta lub osób upoważnionych do jego reprezentacji.

l)        Pełnomocnictwo, w razie reprezentowania przez pełnomocnika.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych nieprzezroczystych kopertach do dnia 18 lipca 2024 r. w godzinach 09:00 – 15:00 w biurze syndyka: ul. Zabrska 14/13, 40-083 Katowice, z oznaczeniem “ Oferta na zakup Przedsiębiorstwa PL Europainting”.

W przetargu mogą brać udział wyłącznie oferenci, którzy wpłacili w terminie do 18.07.2024r. wadium w wysokości 1 000 000,00 PLN (milion złotych 00/100). Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego upadłego. Wadium może zostać wniesione tylko w pieniądzu i powinno zostać przelane na rachunek bankowy upadłego w ING Bank Śląski S.A.: 04 1050 1243 1000 0090 3294 2915.

Rozpoznanie ofert i przeprowadzenie przetargu nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem sędziego-komisarza w dniu 19 lipca 2024r. o godzinie 10:00, sala 12, w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14. Postępowanie w sprawie sprzedaży Przedsiębiorstwa jest jedno- lub dwuczęściowe i ma w pierwszej części charakter pisemny (ofertowy), zaś w drugiej ewentualnej części charakter ustny (aukcja). Szczegółowe warunki i zasady przetargu, wymagane dokumenty i oświadczenia, zwrot wadium, itd. określa regulamin przetargu. Regulamin przetargu oraz Opis i oszacowanie Przedsiębiorstwa dostępne są w biurze syndyka w godz. 9:00-15:00. Przedmiot przetargu oraz dokumenty można oglądać po uprzednim umówieniu telefonicznym – tel. 501-523-636 lub 604-232-417.

Syndyk ma prawo odwołania przetargu w każdym czasie.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
TychyMurarska
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna