szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje Stellantis
Aukcje Noble Finance
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż 6 840 465 akcji zwykłych na okaziciela spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku

Data:
2024-09-03 12:00
Sprzedawca:
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w upadłości
ul. Mickiewicza 29, 38-500 Sanok
tel. 792 497 121
Cena wywoławcza
8 709 463,63 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Inne
 
 

 

 

SYNDYK SPRZEDA 6 840 465 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA

SPÓŁKI PBS FINANSE S.A. Z SIEDZIBĄ W SANOKU (NR KRS 0000069391)

 

Syndyk masy upadłości Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku w upadłości, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt V GUp 366/20, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 6 840 465 (słownie: sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku (nr KRS 0000069391), o wartości nominalnej 2,80 (dwa złote i osiemdziesiąt groszy) każda akcja, stanowiących 65,45% w kapitale zakładowym PBS Finanse S.A. w wysokości 29 265 600,00 zł wpłaconym w całości, z których przysługuje 6 840 465 (słownie: sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 65,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PBS Finanse S.A.

 

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 8 709 463,63 zł (osiem milionów siedemset dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 63/100).

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 03 września 2024 r. do godziny 12:00 do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydziału Gospodarczego Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych przy ul. Kustronia 4. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu. Oferta winna zostać zapakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną dopiskiem „OFERTA, PRZETARG – PAKIET AKCJI PBS FINANSE SA ” oraz dopiskiem „Nie otwierać”, a także z oznaczeniem sygnatury akt V GUp 366/20 i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej sygnaturą akt i dopiskiem „OFERTA PRZETARG”.

 

Oferta na zakup przedmiotu przetargu musi obejmować łącznie cały przedmiot przetargu czyli wszystkie 6 840 465 akcji spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych obejmujących mniejszą ilość akcji. W przypadku złożenia oferty częściowej, nie będzie ona podlegała rozpoznaniu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpływ na rachunek Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku upadłości prowadzony przez Bank Nowy S.A. numer konta 65 8642 1184 2018 8400 1805 0001, wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej czyli kwoty 870 946,36 zł (osiemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 36/100). W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego komisarza w dniu 05 września 2024 r. o godzinie 12:00, w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych przy ul. Kustronia 4 w Rzeszowie, w Sali nr 7.

 

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty spełniającej warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji wśród wszystkich oferentów, których oferty spełniają warunki przetargu określone w Regulaminie i którzy stawili się na posiedzenie przetargowe.

 

Regulamin przetargu oraz wycena przedmiotu przetargu dostępne są w biurze syndyka przy ul. Chłodnej 2 w Katowicach w dni robocze w godzinach od 10:00 do 15:00.

 

Informacje na temat przetargu można także uzyskać pod nr tel. 792 497 121 oraz pod adresem e-mail: pbs@masa-upadlosci.pl

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
podkarpackie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna