szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

KRAKOWSKI KREDENS TRADYCJA GALICYJSKA SA W UPADŁOŚCI

Nazwa:

Zbycie składników majątku Krakowskiego Kredensu

Data:
2023-02-02 00:00
Sprzedawca:
KRAKOWSKI KREDENS TRADYCJA GALICYJSKA SA
W UPADŁOŚCI
Al. 29 Listopada 130 , 31-406 Kraków
tel. 12 222 34 98
Cena wywoławcza
2 900 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Inne
 
 

 

 

Syndyk masy upadłości spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska Spółka Akcyjna w upadłości KRS: 0000390993 („Krakowski Kredens”), ogłasza pisemny konkurs ofert (z możliwością zarządzenia ustnej aukcji); celem zbycia składników majątku Krakowskiego Kredensu, wchodzących w skład masy upadłości:

1.       marka „Krakowski Kredens", na którą składają się m.in. znaki towarowe oraz domena internetowa: krakowskikredens.pl., wskazana w opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego posiadającego uprawnienia biegłego sądowego Jakuba Michalaka z dnia 03.12.2021 r. o łącznej wartości określonej dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 2 453 100, 00 zł (w dalszej treści jako „Marka”);

2.       50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł w spółce KRAKOWSKI KREDENS CAFE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000722943, wskazanych w opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego posiadającego uprawnienia biegłego sądowego Jakuba Michalaka z dnia 03.12.2021 r. o łącznej wartości określonej dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 3 250,00 zł; dalej łącznie jako (,,Udziały 1");

3.       50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł w spółce KRAKOWSKI KREDENS DYSTRYBUCJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000686335, wskazanych w opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego posiadającego uprawnienia biegłego sądowego Jakuba Michalaka z dnia 03.12.2021 r. o łącznej wartości określonej dla celów sprzedaży wymuszonej w kwocie 3 250,00 zł; dalej łącznie jako (,,Udziały 2");

Marka, Udziały 1 oraz Udziały 2 łącznie w dalszej treści jako „Przedmiot Sprzedaży”.

Cena wywoławcza wynosi 2 900 000,00 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy i 00/100 złotych) powiększona o należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.

Przedmiot sprzedaży sprzedawany jest łącznie – niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

W przypadku, gdyby Przedmiot sprzedaży lub jego część podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wskazana wyżej Cena minimalna zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej wysokości.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta (wyłącznie z rachunku bankowego oferenta) na rachunek bankowy masy upadłości nr 17 1910 1048 2116 9951 1638 0001, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. wadium w wysokości 580 000,00 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych) w terminie do dnia 01.02.2023 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. VIII GUp 630/21/5”. Zwrot wadium dokonywany jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy oferenta, z którego nastąpiła jego wpłata.

Oferty należy składać w Kancelarii Notarialnej  Marta Friediger Notariusz (ul. Grunwaldzka 26/1, 31 524 Kraków) w terminie do dnia 01.02.2023 r. do godziny 16:30. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii notarialnej wpłynie do dnia 01.02.2023 r. do godziny 16:30. Oferta wraz z załącznikami, powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzona dopiskiem „Oferta na zakup składników masy upadłości w postępowaniu upadłościowym spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. w upadłości", a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4, zaadresowanej do Syndyka Masy Upadłości spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. w upadłości, ul. Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków.

Oferta powinna być zaadresowana do Syndyka, sporządzona wyłącznie w języku polskim oraz zawierać:

·         dane oferenta, tj. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), numer PESEL, KRS, NIP, REGON lub inny numer umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferenta, adres zamieszkania lub siedziby oferenta, numer telefonu oraz adres e - mail do kontaktu z oferentem;

·         wskazanie Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy oferta;

·         oferowaną łączną cenę nabycia Przedmiotu Sprzedaży, jak również cenę nabycia poszczególnych składników składających się na Przedmiot Sprzedaży, z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa od ceny minimalnej;

·         podpis(y) oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji.

Do oferty należy dołączyć:

a)       aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oferenta albo aktualny odpis lub wydruk z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent (jeżeli dotyczy);

b)      dowód uiszczenia wadium w prawidłowej wysokości;

c)       oświadczenie oferenta, że:

·         oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem sprzedaży, akceptuje go i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

·         oferentowi jest znany stan prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z opisem i oszacowaniem sporządzonym dla Przedmiotu Sprzedaży;

d)      w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika - jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu mocodawcy lub w formie aktu notarialnego o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie;

e)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu;

f)       Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach;

g)      Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być właściwie uwierzytelnione (apostlille) -jeżeli dotyczy oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 02.02.2023 r. w Kancelarii Notarialnej Marta Friediger Notariusz (ul. Grunwaldzka 26/1, 31 524 Kraków) o godz. 12:00.

Z operatem szacunkowymi oraz regulaminem sprzedaży można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie https://alerion.pl/kredens/.

 

DO POBRANIA:

Regulamin sprzedaży .PDF

Załącznik 1 .PDF

Załącznik 2 .PDF

Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
małopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna